Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 1. srpnja 2016. do 23. rujna 2016. god.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: socijalna uključenost

Prijavitelji:

Skupina 1.

Prijavitelj mora djelovati kao društveni poduzetnik, odnosno ispunjavati minimalno kriterij br.2 propisanih kriterija za društvene poduzetnike definiran Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2020, (SRDP) koji glasi;

Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.

te mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. biti pravna osoba privatnog prava –  trgovačko društvo, zadruga, udruga, zaklada  koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu ;
 2. prijavitelj treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj; (prijavitelj i ako je primjenjivo, svaki projektni partner mora u prijavi priložiti presliku dokaza o registraciji (koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv) te presliku akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je razvidno djelovanje pravne osobe);
 3. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijavi priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv;
 4. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 5. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora.

Skupina 2.

Prijavitelj koji u trenutku prijave ne djeluje kao društveni poduzetnik, ali provedbom projekta planira postati društveni poduzetnik ili obavljati gospodarsku djelatnost prema gore navedenom kriteriju br.2 definiranom SDP-om, za društvenog poduzetnika, te mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. biti pravna osoba privatnog prava – zadruga, udruga, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu;
 2. prijavitelj treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner mora u prijavi priložiti presliku dokaza o registraciji (koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv) te presliku akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je razvidno djelovanje pravne osobe);
 3. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijaviti priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv;
 4. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 5. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora.

Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika

Ciljane skupine Poziva:

 • Nezaposleni, ranjive skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada ( osobe s invaliditetom koje nisu na tržištu rada, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata, mladi, žene, pripadnici romske nacionalne manjine) i zaposlenici u društvenim poduzećima.

Za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 8.000.000,00 HRK. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 800.000,00 HRK.

_________________________________________________________

VAŽNO! OBAVIJEST O POVEĆANJU ALOKACIJE

Dana 12. svibnja 2017. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava povećalo je dostupna financijska sredstva za predmetni Poziv za 2.374.993,15 HRK, čime ukupna financijska alokacija za Poziv iznosi 10.374.993,15 HRK.

VAŽNO! OBJAVA ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 15. svibnja 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Odluku o financiranju 18 projekata uspješnih prijavitelja u okviru Poziva. Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJE.

_________________________________________________________

VAŽNO!

Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga – IZMIJENJENO 13. RUJNA  2016

Dokumente možete preuzeti na kraju natječajne dokumentacije.

Napominjemo da:

Obrazac 4 Izjava prijavitelja o poslovanju_Prvi ispravak

zamijenjen je novom verzijom, kako slijedi:

Obrazac 4 Izjava prijavitelja o poslovanju_Drugi ispravak

VAŽNO!

Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga – IZMIJENJENO 04. KOLOVOZA 2016.
Dokumente možete preuzeti na kraju natječajne dokumentacije.

Produljenje  Poziva na dostavu projektnih prijedloga – IZMIJENJENO 04. KOLOVOZA 2016.
Produžen rok na dostavu projektnih prijedloga – 23. rujna 2016 g. 

Napominjemo da:
Prijavni Obrazac B
Prilog 6 Sporazuma o partnerstvu između Korisnika i Partnera
Obrazac 4 Izjava prijavitelja o poslovanju

Navedeni obrasci zamijenjeni su novima kako slijedi:

Prijavni Obrazac B_Prvi ispravak
Prilog 3 Sporazum o partnerstvu između Korisnika i Partnera_Prvi ispravak
Obrazac 4 Izjava prijavitelja o poslovanju_Prvi ispravak


Dokumenti