Obavijest o obradi osobnih podataka

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije
Verzija 1, prosinac 2020. godine,
Zagreb, Republika Hrvatska

Ovu Obavijest o obradi osobnih podataka donijelo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, OIB 53969486500. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je tijelo državne uprave i tijelo u sustavu Europskih fondova te kao takvo obavlja širok opseg poslova.

Uzimajući u obzir širok opsega poslova Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ova Obavijest o obradi osobnih podataka odnosi se na postupanje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao tijela u sustavu Europskih fondova, odnosno na postupanje Uprave za upravljanje operativnim programima Europske unije koja obavlja poslove vezane uz operativne programe poput poslova upravljanja, programiranja, kontrole i praćenja operativnih programa te ostale bitne poslove vezane za predmetne programe.

Ako imate pitanja u vezi ove Obavijesti o obradi osobnih podataka, kao i druga pitanja u odnosu na prikupljanje, obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka, kontaktirajte službenika za zaštitu podataka putem sljedeće adrese elektroničke pošte: zastita.podataka@mrosp.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Kako bi u potpunosti razumjeli i shvatili Obavijest o obradi osobnih podataka, pažljivo pročitajte definicije pojmova koje se navode niže u tekstu. Radi se o pojmovima koji se spominju u ovoj Obavijesti te su važni za razumijevanje informacija koje Vam Ministarstvo pruža putem iste.

 • Obavijest znači ovu Obavijest o obradi osobnih podataka;
 • Opća uredba znači UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);
 • Uredba 1303/2013 znači UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006;
 • obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 • osobni podatci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik);
 • Ministarstvo znači Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, OIB 53969486500;
 • Uprava znači Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije koja je smještena na adresi Koranska 2, 10 000 Zagreb;
 • institucija znači bilo koje tijelo javne vlasti uključujući jedinice lokalne (regionalne) samouprave te tijela u sustavu Europskih fondova;
 • ispitanik znači pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
 • voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;
 • zajednički voditelji obrade znači dvoje ili više voditelja obrade koji zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka;
 • izvršitelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;
 • primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana;
 • treća strana znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;
 • privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;
 • povreda osobnih podataka znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;
 • nadzorno tijelo znači neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala država članica; u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Hrvatska;
 • Europska unija znači međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih država kojoj su ciljevi gospodarska i politička integracija europskoga kontinenta;
 • međunarodna organizacija znači organizacija i njezina podređena tijela uređena međunarodnim javnim pravom ili bilo koje drugo tijelo koje su sporazumom ili na osnovi sporazuma osnovale dvije ili više zemalja.

Ova Obavijest sadrži sve važne informacije o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka koje su mjerodavne za postupanje Ministarstva, a sve kako je propisano odredbama Opće uredbe.

S obzirom na postupanje u kojemu dolazi do obrade osobnih podataka, Ministarstvo može imati ulogu voditelja obrade, zajedničkog voditelja obrade ili ulogu izvršitelja brade. Ova Obavijest gotovo u cijelosti se odnosi na Ministarstvo u ulozi voditelja obrade. Situacije kada je Ministarstvo u ulozi izvršitelja obrade posebno su naznačene u ovoj Obavijesti.

Također, sve važne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka državnih službenika i dužnosnika koji su u radnopravnom odnosu s Ministarstvom, nalaze se u posebnoj Obavijesti o obradi osobnih podataka za službenike, a koja je dio interne dokumentacije Ministarstva.

Obavijest sadržava sljedeće informacije:

 • naziv, adresu sjedišta i OIB Ministarstva,
 • kontakt podatke službenika za zaštitu podataka,
 • kategorije ispitanika čiji osobni podatci se obrađuju,
 • kategorije osobnih podataka koje se obrađuju,
 • svrhe i pravne osnove obrade osobnih podataka koja se vrši,
 • izvore osobnih podataka,
 • objašnjenje legitimnog interesa kao pravne osnove obrade osobnih podataka,
 • kategorije primatelja osobnih podataka,
 • opis prava ispitanika i načine ostvarivanja istih,
 • objašnjenje prijenosa osobnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama,
 • objašnjenje profiliranja i automatiziranog donošenja pojedinačnih odluka temeljem obrade osobnih podataka,
 • navođenje i opis zaštitnih mjera koje se koriste,
 • navođenje kriterija za određivanje rokova pohrane osobnih podataka,
 • druge važne informacije.

O promjenama i / ili dopunama informacija u Obavijesti, Ministarstvo će Vas pravovremeno informirati putem redovnih kanala komunikacije (putem poruka elektroničke pošte, putem službene mrežne stranice i slično).

Svi izrazi koji se koriste u Obavijesti, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

U ovom dijelu Obavijesti pružit će se informacije vezane za osobe koje imaju ulogu ispitanika prilikom prijave ili provedbe projekta financiranog sredstvima Europske unije.

Ispitanici u ovom postupku mogu biti nositelji projekta (korisnici), odgovorne osobe nositelja projekta, kontakt osobe nositelja projekta, osobe na projektu, sudionici na projektu, zastupnici (roditelji / skrbnici / drugi zakonski zastupnici) sudionika, partneri na projektu, vanjski pružatelji usluga (dobavljači) nositelja projekta, davatelji jamstva nositelju projekta.

U skladu s Uredbom 1303/2013, Ministarstvo kao upravljačko tijelo u sustavu Europskih fondova ima obvezu uspostaviti programska rješenja koja služe za pohranu podataka. U svrhu izvršenja opisane obveze Ministarstvo koristi sljedeća programska rješenja: Informacijski sustav za prikupljanje mikropodataka, Sustav eFondovi, MIS sustav.

Sve ostale potrebne informacije u odnosu na svaku kategorije ispitanika možete pronaći u naslovima niže.

Napomena o zajedničkim voditeljima obrade:

Ministarstvo djeluje kao zajednički voditelj obrade s posredničkim tijelima razine 2. Posrednička tijela razine 2 su sljedeća: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Naime, temeljem primjenjivih propisa i posebnog sporazuma, dio funkcija Ministarstva delegiran je na navedena posrednička tijela razine 2 koja su također odgovorna za obradu osobnih podataka koju vrše u sklopu delegiranih funkcija. Većina delegiranih funkcija posredničkih tijela razine 2 vezana je za provedbu projekata što uključuje prikupljanje i obradu osobnih podataka, odnosno unos i verifikaciju osobnih podataka u gore navedena programska rješenja.

Posrednička tijela razine 2 dužna su u svojim obavijestima o obradi osobnih podataka pružiti ispitanicima sve potrebne informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka koju provode, uključujući i posebnu napomenu (poput ove) o situacijama u kojim djeluju kao zajednički voditelji obrade s Ministarstvom.

Sva prava u odnosu na obradu osobnih podataka koja se vrši u sklopu delegiranih funkcija možete ostvariti na način da se obratite Ministarstvu u skladu s uputama koje su navedene ovdje ili nadležnim posredničkim tijelima razine 2 u skladu s njihovim uputama o ostvarivanju prava. Ministarstvo i posrednička tijela razine 2 međusobno se informiraju, surađuju i pomažu kako bi udovoljili Vašem zahtjevu za ostvarenjem prava.

Dodatno, temeljem primjenjivih propisa i posebnog sporazuma, dio funkcija Ministarstva delegiran je i na posrednička tijela razine 1. Posrednička tijela razine 1 su sljedeća: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo turizma i sporta, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Načelno, u sklopu svojih ovlasti navedena posrednička tijela razine 1 ne obrađuju osobne podatke osoba koje imaju ulogu ispitanika prilikom prijave ili provedbe projekta financiranog sredstvima Europske unije, no ako je to potrebno za obavljanje određenog zadatka, imat će pristup te će moći obrađivati podatke navedenih ispitanika. U opisanoj situaciji vrijede ista pravila koja su navedena za posrednička tijela razine 2. Posrednička tijela razine 1 predmetnu će situaciju predvidjeti i o njoj obavijestiti ispitanike temeljem svojih obavijesti o obradi osobnih podataka.

Nositelji projekta (prijavitelj / korisnici)

Ako ste nositelj projekta koji je podnio projektnu prijavu ili već provodi projekt financiran sredstvima Europske unije, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili putem osobe koja popunjava projektnu prijavu ili je zadužena za određene aktivnosti na projektu.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime ili naziv nositelja OPG-a, obrta ili slobodne djelatnosti, OIB.
 • Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad, država).
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte, broj telefaksa.
 • Financijski podatci: podatci vezani za projektna sredstva (iznos bespovratnih sredstava, prihvatljivi trošak, neprihvatljivi trošak, iznosi plaća i slično).
 • Ostali podatci: podatci vezani uz projektnu prijavu ili provedbu projekta (MIS kod, naziv i status ugovora i slično).

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu izvještavanja i praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu otvaranja korisničkog računa u Informacijskom sustavu za prikupljanje mikropodataka. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu rješavanja podnesenih prigovora. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu provede kontrole, odnosno revizije. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu financijskog praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijalni. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Odgovorne osobe nositelja projekta

Ako ste odgovorna osoba nositelja projekta koji je podnio projektnu prijavu ili već provodi projekt financiran sredstvima Europske unije, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili putem osobe koja popunjava projektnu prijavu ili je zadužena za određene aktivnosti na projektu.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime.
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte, broj telefaksa.
 • Ostali podatci: funkcija kod nositelja projekta (na primjer, direktor, član uprave, prokurist i slično).

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu izvještavanja i praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu rješavanja podnesenih prigovora. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu provede kontrole, odnosno revizije. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu financijskog praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijalni. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Kontakt osobe nositelja projekta

Ako ste kontakt osoba nositelja projekta koji je podnio projektnu prijavu ili već provodi projekt financiran sredstvima Europske unije, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili putem osobe koja popunjava projektnu prijavu ili je zadužena za određene aktivnosti na projektu.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime.
 • Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad, država).
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.
 • Ostali podatci: funkcija kod nositelja projekta (na primjer, direktor, član uprave, prokurist i slično).

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu izvještavanja i praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu komunikacije s nositeljem projekta. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu provede kontrole, odnosno revizije. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu financijskog praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijalni. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Osobe na projektu

Osobe na projektu su osobe koje imaju ovlaštenje u ime i za račun nositelja projekta poduzimati određene radnje poput pisanja projektne prijave, dopunjavanja i izmjene projektne prijave, odgovaranja na upit i slično. Ovisno o razini prava i ovlasti koje osoba na projektu ima, razlikuju se: povezane osobe na prijavitelju, povezane osobe na projektu te ovlaštena osoba prijavitelja.

Ako ste osoba na projektu u ime i za račun nositelja projekta koji je podnio projektnu prijavu ili već provodi projekt financiran sredstvima Europske unije, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili nositelja projekta.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime.
 • Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad, država).
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.
 • Ostali podatci: podatci koji se mogu naći na punomoći i slično.

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu vođenja evidencije o osobama na projektu, odnosno o povezanim osobama na prijavitelju, povezanim osobama na projektu te ovlaštenim osobama prijavitelja. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu izvještavanja i praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu rješavanja podnesenih prigovora. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu provede kontrole, odnosno revizije. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu financijskog praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijalni. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Sudionici na projektima

Ako ste sudionik na projektu koji je financiran sredstvima Europske unije, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili putem Nositelja projekta.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime, OIB, datum rođenja.
 • Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad).
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.
 • Podatci o obrazovanju / edukacijama / treninzima: završeni stupnjevi obrazovanja (na primjer ISCED razina obrazovanja, diplomski studij, stručni studij i slično).
 • Podatci o radnom iskustvu: podatci o radnom iskustvu na izvatku iz e-radne knjižice poput mjesta rada, poslodavca, trajanja ugovornog odnosa i slično.
 • Podatci o članovima kućanstva: živi li ispitanik u kućanstvu u kojem nema zaposlenih s uzdržavanom djecom, živi li u kućanstvu u kojem nema zaposlenih, živi li u kućanstvu koje se sastoji od jedne uzdržavane odrasle osobe s uzdržavanom djecom. Predmetna kategorija osobnih podataka prikupljala se do 31. prosinca 2018. godine te se za sve sudionike na projektima nakon navedenog datuma više ne prikuplja.
 • Podatci o radnom odnosu: status na tržištu rada (na primjer, samozaposlen, nezaposlen i slično).
 • Podatci o osobnim karakteristikama / vještinama: spol, dob.
 • Ostali podatci: podatci o stanovanju, odnosno podatci o tome je li ispitanik beskućnik ili je pogođen socijalnom isključenošću u odnosu na stanovanje te podatci o tome nalazi li se prebivalište ili boravište u ruralnom području, datum ulaska i datum izlaska iz projekta, status sudionika nakon završetka projekta, odnosno nakon izlaska iz projekta.
 • Podatci o zdravlju: invaliditet.
 • Podatci o rasnom ili etničkom podrijetlu: pripadnost nacionalnoj manjini, migrantski status, strano podrijetlo.

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu izvještavanja i praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu rješavanja podnesenih prigovora. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu provede kontrole, odnosno revizije. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • Posebne kategorije osobnih podataka (podatci o zdravlju te podatci o rasnom ili etničkom podrijetlu) Ministarstvo također obrađuje u svrhu izvještavanja i praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. U predmetnom slučaju obrada je nužna za potrebe značajnog javnog interesa koji se temelji na pravu Europske unije i pravu Republike Hrvatske, a pritom se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju se prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika (članak 9. stavak 2. točka g Opće uredbe). Značajni javni interes predstavlja provedba Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj kojim se promiču visoke stope zaposlenosti i kvaliteta radnih mjesta, unapređuje se pristup tržištu rada, podupire se geografska i profesionalna mobilnost radnika i olakšava njihova prilagodba industrijskim promjenama i promjenama u proizvodnim sustavima potrebnima za održiv razvoj, potiče se visoka razina obrazovanja i osposobljavanja za sve i podržava prijelaz mladih iz škole na posao, bori se protiv siromaštva, jača se društvena uključenost, promiče se ravnopravnost spolova, nediskriminacija i jednake mogućnosti, te se na taj način doprinosi prioritetima Europske unije u pogledu jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije.

Zastupnici sudionika (roditelji / skrbnici / drugi zakonski zastupnici)

Ako ste zakonski zastupnik sudionika (roditelj / skrbnik / drugi zakonski zastupnici) na projektu koji je financiran sredstvima Europske unije, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili putem Nositelja projekta.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime, OIB.
 • Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad).
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu izvještavanja i praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu sudjelovanja maloljetnog sudionika ili sudionika lišenog poslovne sposobnosti na projektu koji je financiran sredstvima Europske unije, odnosno u svrhu dokazivosti da je maloljetni sudionik ili sudionik lišen poslovne sposobnosti imao pravo / dozvolu za sudjelovanje na projektu koji je financiran sredstvima Europske unije. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu provede kontrole, odnosno revizije. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Partneri na projektu

Ako ste partner na projektu koji je financiran sredstvima Europske unije, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili putem osobe koja popunjava projektnu prijavu ili je zadužena za određene aktivnosti na projektu.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: Ime, prezime (naziv) nositelja OPG-a, obrta ili slobodne djelatnosti, ime i prezime fizičke osobe, OIB.
 • Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad, država).
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte, broj telefaksa.
 • Financijski podatci: podatci vezani za projektna sredstva koja su namijenjena za partnera poput iznosa bespovratnih sredstava.
 • Ostali podatci: podatci vezani uz projektnu prijavu ili provedbu projekta (jedinstveni broj partnera i slično).

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu izvještavanja i praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu rješavanja podnesenih prigovora. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu provede kontrole, odnosno revizije. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu financijskog praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijalni. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Vanjski pružatelji usluga (dobavljači) nositelja projekta

Ako ste vanjski pružatelj usluga (dobavljač) nositelja projekta na projektu koji je financiran sredstvima Europske unije, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili putem osobe koja popunjava projektnu prijavu ili je zadužena za određene aktivnosti na projektu.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: Ime, prezime (naziv) nositelja OPG-a, obrta ili slobodne djelatnosti, ime i prezime fizičke osobe, OIB.
 • Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad, država).
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte, broj telefaksa.
 • Financijski podatci: podatci vezani za projektna sredstva koja su namijenjena za usluge koje pružanju vanjski pružatelji usluga (dobavljači), poput iznosa bespovratnih sredstava.
 • Ostali podatci: podatci vezani uz projektnu prijavu ili provedbu projekta (jedinstveni broj partnera i slično).

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu izvještavanja i praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu rješavanja podnesenih prigovora. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu provede kontrole, odnosno revizije. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu financijskog praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijalni. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Davatelji jamstva nositelju projekta

Ako ste davatelj jamstva nositelju projekta na projektu koji je financiran sredstvima Europske unije, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili putem osobe koja popunjava projektnu prijavu ili je zadužena za određene aktivnosti na projektu.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: Ime, prezime (naziv) nositelja OPG-a, obrta ili slobodne djelatnosti, ime i prezime fizičke osobe, OIB.

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu izvještavanja i praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu provede kontrole, odnosno revizije. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

U ovom dijelu Obavijesti pružit će se informacije vezane za osobe koje imaju ulogu ocjenjivača projektnih prijava u svrhu dodjele bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Ako ste ocjenjivač projektnih prijava, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili putem odgovorne osobe institucije.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime, prezime, OIB.
 • Ostali podatci: institucija kojoj ocjenjivač pripada.

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu vođenja evidencije o ocjenjivačima projektnih prijava. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

U ovom dijelu Obavijesti pružit će se informacije vezane za članove Odbora za praćenje. Odbor za praćenje je stalno tijelo osnovano u svrhu praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Ako ste ocjenjivač projektnih prijava, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili putem odgovorne osobe institucije.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime, prezime.
 • Financijski podatci: podatci vezani za troškove sudjelovanja na sjednici Odbora za praćenje poput troška dnevnice, prijevoza i slično.
 • Ostali podatci: institucija kojoj član Odbora za praćenje pripada.

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu evidentiranja prisustva na sjednicama Odbora za praćenje. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu nadoknade troškova članovima za sudjelovanje na sjednici Odbora za praćenje. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu dokazivosti da je član nepristran, odnosno da se ne nalazi u sukobu interesa u odnosu na svoje članstvo u Odboru za praćenje. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

U ovom dijelu Obavijesti pružit će se informacije vezane za osobe koje su sudionici na edukacijama ili info radionicama koje provodi Ministarstvo.

Ako ste sudionik na edukacijama ili info radionicama, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime, prezime.
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte, broj telefaksa.
 • Ostali podatci: institucija kojoj sudionik pripada.

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu evidentiranja prisustva sudionika na edukaciji ili info radionici kako bi se moglo dokazati da je ista provedena. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

U ovom dijelu Obavijesti pružit će se informacije vezane za osobe iz institucija koje su imenovane za nepravilnosti, za rizike, za pristup sustavu eFondovi, za pristup informacijskom sustavu za mikropodatke te za pristup MIS sustavu.

Ako ste imenovana osoba za nepravilnosti, rizike, pristup sustavu eFondovi, pristup informacijskom sustavu za prikupljanje mikropodataka i pristup MIS sustavu, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili putem odgovorne osobe institucije.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime, prezime.
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte, broj telefaksa.
 • Ostali podatci: institucija kojoj imenovana osoba pripada te razina prava koja se ostvaruje u sustavima.

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu vođenja evidencije osoba koje su zadužene za rizik. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu vođenja evidencije osoba koje su zadužene za nepravilnosti. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu vođenja evidencije osoba koje imaju pristup sustavu eFondovi. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu vođenja evidencije osoba koje imaju pristup sustavu MIS. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu vođenja evidencije osoba koje imaju pristup informacijskom sustavu za prikupljanje mikropodataka. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

U ovom dijelu Obavijesti pružit će se informacije vezane za korisnike s ovlastima na ESF mrežnoj stranici. Predmetni korisnici s ovlastima imaju određena prava administriranja na ESF mrežnoj stranici te dolaze iz određene institucije.

Ako ste korisnik s ovlastima na ESF mrežnoj stranici, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili putem odgovorne osobe institucije.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime, prezime.
 • Kontakt podatci: adresa elektroničke pošte.
 • Podatci o radnom odnosu: pripadnost, odnosno radni / ugovorni odnos s institucijom.
 • Ostali podatci: razina prava administriranja koja je dodijeljena korisniku.

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu održavanja mrežne stranice prilikom obavljanja zadaća tijela u sustavu Europskih fondova u odnosu na informiranje, komunikaciju i vidljivost. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

U ovom dijelu Obavijesti pružit će se informacije vezane za osobe koje su se prijavile na e-obavijesti Ministarstva.

Ako ste prijavitelj na e-obavijesti Ministarstva, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime, prezime.
 • Kontakt podatci: adresa elektroničke pošte.

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu pravovremenog informiranja prijavitelja o natječajima (pozivima) koji su u tijeku ili najavi. U predmetnom slučaju, pravna osnova je Vaša privola koju ste dali Ministarstvu (članak 6. stavak 1. točka a Opće uredbe).
 • U svrhu vođenja popisa prijavitelja na e-obavijesti kako bi ih se pravovremeno informiralo o natječajima (pozivima) koji su u tijeku ili najavi. U predmetnom slučaju, pravna osnova je Vaša privola koju ste dali Ministarstvu (članak 6. stavak 1. točka a Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

U ovom dijelu Obavijesti pružit će se informacije vezane za vanjske pružatelje usluga (dobavljače) Ministarstva kada je samo Ministarstvo nositelj projekta financiranog sredstvima Europske unije.

Ako ste vanjski pružatelj usluga Ministarstva, onda Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili putem odgovorne osobe institucije.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: Ime, prezime (naziv) nositelja OPG-a, obrta ili slobodne djelatnosti, ime i prezime fizičke osobe, OIB.
 • Financijski podatci: podatci vezani za projektna sredstva koja su namijenjena za usluge koje pružaju vanjski pružatelji usluga (dobavljači).
 • Ostali podatci: podatci vezani uz angažman vanjskog pružatelja usluga (broj ugovora, vrsta predmeta nabave i slično).

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu nadoknade troškova nastalih tijekom provedbe projektnih aktivnosti. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid Vaše osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Ako ste posjetitelj mrežne stranice http://www.esf.hr/, Ministarstvo koristi određene tehnologije praćenja poput kolačića. Više o kolačićima možete pronaći u Politici kolačića koja je također dostupna na navedenoj mrežnoj stranici.

Ministarstvo trenutno ne koristi legitiman interes kao pravnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka. Ako dođe do obrade osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao pravnoj osnovi, Ministarstvo će Vas o istom obavijestiti i pristupiti izmjeni ove Obavijesti.

U prethodno navedenom slučaju, Ministarstvo će uzeti u obzir Vaše interese, temeljna prava i slobode, kao i razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja imate u odnosu s Ministarstvom.

Osim navedenoga, kako bi se dokazalo postojanje legitimnog interesa, Ministarstvo će provesti analizu legitimnog interesa posebno za svaki proces obrade osobnih podataka gdje je legitiman interes definiran kao pravna osnova obrade. Analiza legitimnog interesa sastoji se od tri dijela: testa svrhovitosti, testa nužnosti i testa ravnoteže te svi dijelovi moraju imati pozitivan ishod kako bi se legitimni interes mogao koristiti kao pravna osnova obrade osobnih podataka. Ministarstvo će dozvoliti uvid u provedene analize legitimnog interesa, a koje se odnose na procese obrade Vaših osobnih podataka.

Ako je pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora, na mjestu prikupljanja Vaših osobnih podataka, Ministarstvo će Vas jasno obavijestiti o tome je li pružanje osobnih podataka obvezno ili ne, te koje su moguće posljedice ako ne pružite osobne podatke.

Trenutni poslovni procesi Ministarstva u kojima dolazi do obrade Vaših osobnih podataka ne obuhvaćaju izradu Vašeg profila, kao ni automatizirano donošenje odluka temeljem Vaših osobnih podataka.

U slučaju uvođenja ovakvih tehnika obrade Vaših osobnih podataka, Ministarstvo će Vas adekvatno obavijestiti, kao i upozoriti na Vaše pravo da se na Vas ne mora odnositi odluka donesena isključivo na automatiziranoj obradi Vaših osobnih podataka, uključujući izradu profila.

Ministarstvo prema Vašim osobnim podatcima postupa povjerljivo te ih štiti u skladu s primjenjivim propisima (međunarodnim, europskim i nacionalnim) te najboljom važećom praksom.

Određene kategorije primatelja, kojima Ministarstvo otkriva osobne podatke ispitanika, obrađuju Vaše osobne podatke. U slučaju kada predmetnim primateljima Ministarstvo otkrije Vaše osobne podatke, vodi se računa o tome da postoji valjana pravna osnova otkrivanja te da je poslovanje primatelja Vaših osobnih podataka usklađeno s Općom uredbom i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Niže se navode kategorije primatelja osobnih podataka uz kratak opis odnosa s Ministarstvom, dok informacije o točnim nazivima svih primatelja osobnih podataka, možete zatražiti slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zastita.podataka@mrosp.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Ulica grada Vukovara 78, 10 020 Zagreb, Hrvatska.

Izvršitelji obrade kao primatelji Vaših osobnih podataka

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i izvršitelji obrade Ministarstva.

Kada izvršitelji obrade provode obradu Vaših osobnih podataka u ime Ministarstva, odabiru se oni izvršitelji obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera. Također, svaki odnos s izvršiteljem obrade u odnosu na obradu osobnih podataka uređen je posebnim ugovorom o obradi osobnih podataka.

Izvršitelji obrade koji mogu biti primatelji Vaših osobnih podataka, Ministarstvu pružaju usluge potrebne za svakodnevno postupanje:

 • izvršitelji obrade kao vanjski pružatelji usluga koji pružaju dodatnu operativnu podršku (IT usluge, dizajnerske usluge, usluge izrade i održavanja mrežnih stranica i slično),
 • povremeni izvršitelji obrade ovisno o potrebama Ministarstva (usluge prevođenja dokumentacije, usluge obavljanja nekih posebnih poslova poput pomoći pri evaluaciji operativnih programa i slično).

Samostalni voditelji obrade kao primatelji Vaših osobnih podataka

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i drugi samostalni voditelji obrade.

Naime, temeljem pravne obveze ili javnog interesa Ministarstva može se omogućiti obrada Vaših osobnih podataka drugim samostalnim voditeljima obrade. S obzirom na ulogu samostalnih voditelja obrade, isti su dužni voditi brigu o Vašim osobnim podatcima temeljem primjenjivih propisa, vlastitih internih procedura i pravila struke.

Samostalni voditelji obrade koji mogu biti primatelji Vaših osobnih podataka pružatelji su određenih vrsta usluga važnih za zakonito poslovanje Ministarstva ili su druga nadležna tijela kojima Ministarstvo otkriva podatke poštujući svoje pravne obveze:

 • samostalni voditelji obrade kao pružatelji usluga usklađivanja našeg poslovanja s primjenjivim propisima (pravno savjetovanje, revizije i slično);
 • samostalni voditelji obrade kao druga nadležna (javna) tijela u sustavu Europskih fondova.

Nadležna tijela vlasti kao primatelji Vaših osobnih podataka

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i druga nadležna tijela vlasti.

Nadležna tijela vlasti postupaju u okviru svojih zakonskih ovlaštenja i temeljem istih mogu obrađivati Vaše osobne podatke.

Ministarstvo ima zakonsku obvezu otkriti Vaše osobne podatke nadležnim tijelima vlasti kao primateljima Vaših osobnih podataka (provođenje nadzora, provođenje inspekcija, postavljanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično).

Ministarstvo kao izvršitelj obrade

Ministarstvo trenutno ni u jednoj situaciji ne obrađuje Vaše osobne podatke u ulozi izvršitelja obrade. U slučaju da dođe do situacije u kojoj Ministarstvo obnaša ulogu izvršitelja obrade, o istima će Vas obavijestiti te pristupiti izmjeni ove Obavijesti.

Nevezano za promjenu ove Obavijesti, o obradi Vaših osobnih podataka kada je Ministarstvo izvršitelj obrade primarno će Vas obavijestiti voditelj obrade. Sve zahtjeve u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka dužni ste uputiti voditelju obrade koji će, u slučaju da se zahtjev odnosi na obradu koju vrši Ministarstvo kao izvršitelj obrade, obavijestiti Ministarstvo o predmetnom zahtjevu.

Svi odnosi s voditeljima obrade u kojima će Ministarstvo obnašati ulogu izvršitelja obrade, bit će uređeni posebnim ugovorom o obradi osobnih podataka, a kojim će se definirati detalji obrade Vaših osobnih podataka.

Ministarstvo kao zajednički voditelj obrade

U odnosu na osobe koje imaju ulogu ispitanika prilikom prijave ili provedbe projekta financiranog sredstvima Europske unije, Ministarstvo djeluje kao zajednički voditelj obrade s posredničkim tijelima razine 2 i posredničkim tijelima razine 1.

Više informacija o tome kada Ministarstvo djeluje kao zajednički voditelj obrade navedeno je unutar naslova „ISPITANICI U POSTUPKU PRIJAVE I/ILI PROVEDBE PROJEKTA FINANCIRANOG SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE“.

U svakodnevnom postupanju Ministarstva ne dolazi do te se nastoji izbjegavati prijenos Vaših osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Trećim zemljama smatraju se sve one zemlje koje nisu članice Europske unije.

Ako dođe do prijenosa Vaših osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, Ministarstvo će Vas pravovremeno obavijestiti o svim pojedinostima prijenosa (uključujući i o kojim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama se radi) te relevantnim zaštitnim mjerama koje koristimo.

U slučaju prijenosa Vaših osobnih podataka trećim zemljama, interne procedure Ministarstva predviđaju pristup od dva koraka kako bi predmetni prijenos bio dozvoljen. Prvi korak se sastoji od identificiranja pravne osnove prijenosa (uključujući Vašu privolu ako nema druge relevantne pravne osnove), dok u drugom koraku osiguravamo dodatne mjere zaštite prijenosa, a sve u skladu s odredbama poglavlja V. Opće uredbe.

Ministarstvo u vrijeme određivanja sredstva obrade i u vrijeme same obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima štiti Vaše osobne podatke, pritom uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade. Također, svaki poslovni proces Ministarstva koji uključuje obradu osobnih podataka prošao je analizu rizika i po potrebi procjenu učinka na zaštitu podataka, čime se procjenjuje rizik i ozbiljnost za Vaša prava i slobode kao ispitanika u odnosu na pojedinu obradu Vaših osobnih podataka.

Tehničke i organizacijske mjere koje koristi Ministarstvo osiguravaju učinkovitu primjenu načela zaštite osobnih podataka, poput načela smanjenja količine podataka, načela ograničavanja svrhe, načela cjelovitosti i povjerljivosti i tako dalje.

Tehničke i organizacijske mjere koje koristi Ministarstvo dijele se u tri skupine: mjere kojima se osigurava povjerljivost, mjere kojima se osigurava integritet i mjere kojima se osigurava dostupnost osobnih podataka te otpornost sustava obrade.

Mjere kojima se osigurava povjerljivost osobnih podataka uključuju, ali nisu ograničene na, opću fizičku kontrolu pristupa, opću logičku kontrolu pristupa, posebnu kontrolu pristupa osobnim podatcima, odvajanje osobnih podataka i slično.

Mjere kojima se osigurava integritet osobnih podataka uključuju, ali nisu ograničene na, kontrolu u slučaju prijenosa osobnih podataka, kontrolu prilikom unosa osobnih podataka u sustave obrade i slično.

Mjere kojima se osigurava dostupnost osobnih podataka te otpornost sustava obrade uključuju, ali nisu ograničene na, kontrolu dostupnosti, otpornost naših sustava obrade, pseudonimizaciju i enkripciju kada je to moguće, periodične revizije, procjene i evaluacije postupanja u odnosu na zaštitu osobnih podataka i slično.

Razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka mogu varirati ovisno o kategorijama osobnih podataka koje se obrađuju, svrhama, pravnim osnovama obrade Vaših osobnih podataka te primjenjivim propisima (kriteriji za izračun razdoblja pohrane osobnih podataka).

Niže se navode opći kriteriji i rokovi pohrane Vaših osobnih podataka, no rokovi mogu varirati ovisno o specifičnim situacijama obrade.

Detaljna razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka, definirana su internim aktima i procedurama Ministarstva. Ako želite dobiti detaljnije informacije o razdobljima pohrane Vaših osobnih podataka, možete se obratiti Ministarstvu sa zahtjevom na sljedeću adresu elektroničke pošte: zastita.podataka@mrosp.hr ili s pisanim zahtjevom na sljedeću adresu: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Kriterij za izračun razdoblja pohrane

Uzimajući u obzir da je Ministarstvo tijelo u sustavu Europskih fondova, osim nacionalnih propisa kojima su uređena razdoblja pohrane podataka i dokumenata, Ministarstvo je vezano i europskom regulativom koja propisuje razdoblja pohrane podataka i dokumenata u odnosu na provedbu projekata financiranih sredstvima Europske unije. Europskom regulativom propisana su razdoblja pohrane dokumenata i osobnih podataka u svrhu osiguranja revizijskog traga. U slučaju razlike između razdoblja pohrane određenih nacionalnim i europskim propisima, primjenjuje se propis kojim je određeno duže razdoblje pohrane. U svakom slučaju Ministarstvo će čuvati Vaše osobne podatke u razdoblju predviđenom primjenjivim propisom te će ih izbrisati u dodatnom razdoblju od 1 (jedne) godine.

Ako Ministarstvo Vaše osobe podatke obrađuje temeljem pravne osnove izvršenja ugovora, a ne postoji primjenjivim propisima definirano obvezno razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka, onda će osobne podatke čuvati za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa te će ih izbrisati u dodatnom razdoblju od 1 (jedne) godine od dana prestanka ugovornog odnosa.

Ako Ministarstvo Vaše osobe podatke obrađuje temeljem pravne osnove legitimnog interesa, onda će osobne podatke čuvati za cijelo razdoblje postojanja legitimnog interesa te će ih izbrisati u dodatnom razdoblju od 1 (jedne) godine od prestanka postojanja legitimnog interesa.

Ako Ministarstvo Vaše osobe podatke obrađuje temeljem pravne osnove privole, onda će osobne podatke čuvati sve dok ne povučete privolu. Kada povučete privolu, Ministarstvo će Vaše osobne podatke izbrisati u najkraćem mogućem razdoblju. Ako ste privolu dali za određeno razdoblje, Ministarstvo će istekom predmetnog razdoblja, izbrisati Vaše osobne podatke u najkraćem mogućem vremenu.

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Ministarstvo, imate pravo ostvarivati niže navedena prava.

Vaša prava možete ostvariti slanjem zahtjeva na sljedeću adresu elektroničke pošte: zastita.podataka@mrosp.hr ili pisanim slanjem zahtjeva na sljedeću adresu: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Kako bi Vam Ministarstvo moglo pružiti točne i potpune informacije u najkraćem mogućem roku, molimo da Vaš zahtjev sadržava sljedeće:

 1. Naslov elektroničke poruke ili pisanog zahtjeva: „Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika;
 2. Nužne informacije o Vašem identitetu kako bi bilo moguće pronaći Vaše osobne podatke (na primjer Vaše ime, prezime, OIB i slično);
 3. Naziv prava koje želite ostvariti (vidjeti nazive i opise prava niže);
 4. Informacije o kanalu komunikacije (na primjer Vaša adresa elektroničke pošte ili kućna adresa) na koji želite da Vam se dostavi odgovor.

Također, kako bi se olakšalo ostvarivanje Vaših prava, u prilogu ove Obavijesti možete pronaći obrazac s već definiranim poljima koja je potrebno popuniti prilikom upućivanja zahtjeva za ostvarivanjem prava.

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanjem prava, Ministarstvo u slučaju opravdane sumnje u pogledu Vašeg identiteta, ima pravo zatražiti pružanje dodatnih informacija koje su neophodne kako bi se utvrdio Vaš identitet.

Na Vaš zahtjev Ministarstvo odgovara u roku od mjesec dana od dana primitka Vašeg zahtjeva. Predmetni rok će se produžiti za dodatna dva mjeseca ako se radi o više Vaših složenih zahtjeva. Detaljno i na vrijeme ćete biti obaviješteni o produženju roka za odgovor i razlozima istog.

Sve informacije koje Vam se pruže u odnosu na Vaš zahtjev za ostvarenjem prava, uključujući i komunikaciju s Ministarstvom, pružaju se bez naknade. No, ako Ministarstvo opetovano zaprimi Vaše neutemeljene i pretjerane zahtjeve, zadržava pravo naplatiti razumnu naknadu administrativnih troškova nastalih prilikom pružanja informacija i postupanja po zahtjevu.

Kada podnošenjem zahtjeva ostvarujete svoja prava, Ministarstvo također obrađuje Vaše osobne podatke kako bi moglo udovoljiti Vašem zahtjevu, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe.

Pravo na pristup informacijama

Kao ispitanik, imate pravo tražiti od Ministarstva potvrdu obrađuje li Vaše osobne podatke te ako ih obrađuje, pristup Vašim osobnim podatcima i relevantnim informacijama u odnosu na iste (informacije o svrhama obrade, kategorijama Vaših osobnih podataka koje se obrađuju, kategorijama primatelja kojima se otkrivaju Vaše osobne podatke, predviđenim razdobljima pohrane Vaših osobnih podataka i tako dalje).

Također, Ministarstvo Vam osigurava besplatnu kopiju osobnih podataka koje obrađuje.

Pravo na ispravak

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Ministarstvo, imate pravo ishoditi ispravak Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo zatražiti dopunu Vaših nepotpunih osobnih podataka, između ostalog i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Ministarstvo, imate pravo ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podatci nisu više nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni,
 • povukli ste Vašu privolu koja je bila jedina pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka,
 • uložili ste prigovor na obradu Vaših osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu, odnosno ako se radi o obradi za potrebe izravnog marketinga,
 • Vaši osobni podatci nezakonito su obrađeni,
 • Vaši osobni podatci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze koja proizlazi iz prava Europske unije ili Republike Hrvatske.

Pravo na brisanje ne možete koristiti pod određenim uvjetima definiranim u članku 17. stavku 3. Opće uredbe. Ako imate pitanja u vezi uvjeta pod kojima ne možete ostvariti svoje pravo na brisanje, ali i pitanja u odnosu na ostvarivanje Vaših prava općenito, možete se obratiti Ministarstvu s upitom na adresu elektroničke pošte zastita.podataka@mrosp.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Ako je Ministarstvo javno objavilo Vaše osobne podatke koje je dužno obrisati, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, poduzet će se razumne mjere kako bi se obrisali Vaši javno objavljeni osobni podatci, poveznice do istih, njihove kopije ili rekonstrukcije. Pritom, Ministarstvo nije odgovorno za Vaše javno objavljene osobne podatke na javnim izvorima kojima ne upravlja.

Pravo na ograničenje obrade

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Ministarstvo, imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osporavate točnost Vaših osobnih podataka na razdoblje u kojem Ministarstvo provjerava točnost Vaših osobnih podataka,
 • obrada Vaših osobnih podataka je nezakonita, no protivite se brisanju istih,
 • Vaši osobni podatci Ministarstvu više nisu potrebni, no Vi ih tražite zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva,
 • uložili ste prigovor na obradu Vaših osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu te očekujete potvrdu jačine legitimnih razloga.

Unatoč Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava na ograničenje obrade, Ministarstvo može nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke uz Vašu privolu, zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe te zbog važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

Metode koje Ministarstvo koristi kako bi Vam omogućilo ostvarivanje Vašeg prava na ograničenje obrade, između ostalog, obuhvaćaju privremeno premještanje Vaših osobnih podataka u drugi / e sustav / e obrade, posebno označavanje Vaših osobnih podataka u sustavu / ima kao onih čija je obrada trenutno ograničena, privremeno onemogućavanje obrade Vaših osobnih podataka, privremeno uklanjanje Vaših osobnih podataka s javno dostupnih izvora Ministarstva (na primjer mrežne stranice ako je primjenjivo) i slično. Metode koje Ministarstvo primjenjuje će varirati ovisno o vrstama obrade Vaših osobnih podataka.

Pravo na prenosivost

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Ministarstvo, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili ugovoru te se obrada provodi automatiziranim putem. Pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

U skladu s člankom 20. stavkom 3. Opće uredbe, za obrade osobnih podataka koje Ministarstvo vrši prilikom obavljanja službenih ovlasti i zadaća od javnog interesa pravo na prenosivost se ne može koristiti.

Pravo na prigovor

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Ministarstvo, imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, a koji se obrađuju prilikom izvršavanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanja službene ovlasti ili ako se predmetna obrada temelji na legitimnom interesu.

Pravo na povlačenje privole

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Ministarstvo na temelju privole kao pravne osnove, imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka na temelju privole, a prije njezina povlačenja.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Ministarstvo, u svakom trenutku imate pravo na prigovor neovisnom tijelu javne vlasti za zaštitu osobnih podataka.

Neovisno tijelo javne vlasti u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) sa sjedištem na adresi Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Hrvatska. AZOP možete kontaktirati putem elektroničke pošte na adresu azop@azop.hr, pozivom na broj 00385  (0)1  4609- 000 ili pisanim putem na navedenu adresu sjedišta.

Više informacija o AZOP-u možete pronaći na njihovim mrežnim stranicama www.azop.hr.