Obrazovanje

Ciljevi prioriteta iz područja obrazovanja usmjereni su na  unapređenje kvalitete cjelokupnoga sustava odgoja i obrazovanja i znanosti, kao i poboljšanje njegove učinkovitosti te usklađenosti s potrebama na tržištu rada.

Ciljevi

Ciljevi prioriteta iz područja obrazovanja usmjereni su na povećavanje ulaganja u ljudski kapital kroz razvoj i provedbu politike razvoja ljudskih potencijala i nacionalnog kvalifi kacijskog okvira, unapređenje učinkovitosti i kvalitete sustava obrazovanja i osposobljavanja u skladu s potrebama tržišta rada, povećanje razine sudjelovanja u cjeloživotnom učenju, dostupnosti cjeloživotnog učenja i unaprijeđenije ljudskog kapitala u istraživanju i razvoju.

Vrste aktivnosti:

S ciljem unapređenja različitih aspekata obrazovne ponude natječaji u sektoru obrazovanja omogućuju provedbu širokog spektra aktivnosti koje uključuju: nabavu potrebne didaktičko-pedagoške opreme i ostalih nastavnih pomagala, razvoj alata za učenje na daljinu, razvoj školskih kurikuluma, razvoj novih ili prilagodbu postojećih studijskih programa, izradbu novih ili modernizaciju postojećih programa za obrazovanje odraslih, provedbu studijskih putovanja i ostalih oblika stručnih usavršavanja za nastavnike itd..

Tko može sudjelovati?

Dječji vrtići, osnovne škole, srednje škole , visoka učilišta (tj. sveučilišta, sastavnice sveučilišta, veleučilišta, visoke škole , bez obzira na vlasništvo), udruge učenika/studenata, centri za obrazovanje djece/učenika/studenata s invaliditetom, nevladine udruge, javne ustanove zadužene za razvoj/provedbu obrazovnih politika, istraživački instituti, jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave, udruge poslodavaca, sindikati i druge relevantne nevladine organizacije, uključujući i studentske organizacije.

Nadležne institucije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih