Razdoblje 2014.-2020.

Europska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu 30. listopada 2014. godine čime je stavljen fokus na poticanje novih radnih mjesta i stvaranje snažnijeg i konkurentnijeg gospodarstva. Ovaj dokument, čiji sadržaj opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva Strategije Europa 2020, predstavlja okvir za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (ESI fondovi).

Ukupna alokacija iz ESI fondova za Republiku Hrvatsku u financijskom razdoblju 2014.-2020. iznosi 10,676 milijardi eura. Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

Predviđena sredstva ESF-a za Hrvatsku u razdoblju 2014.-2020. iznose 1,516 milijardi eura. Posebna alokacija Inicijative za zapošljavanje mladih za razdoblje 2014.-2015. godine iznosi 66,177 milijuna eura. Kada se alociranim sredstvima pribroji nacionalno sufinanciranje, ukupna financijska vrijednost Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iznosi oko 1,850 milijardi.

Operativni programi su plansko-programski dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Za razdoblje 2014.-2020. godine, Hrvatska je pripremila dva operativna programa za provedbu Kohezijske politike:

 • Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda; ukupna indikativna alokacija 6,881 milijardi eura)
 • Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ (za korištenje Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih; ukupna indikativna alokacija 1,582 milijardi eura).

Osnovni naglasci Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali su sljedeći:

 • Gotovo 930 milijuna eura (61,34% ESF alokacije) dodijeljeno je u pet investicijskih prioriteta vezanih za pristup zapošljavanju i jačanje mobilnosti radne snage, integraciju mladih na tržište rada, poboljšanje pristupa socijalnim i zdravstvenim uslugama, tercijarno obrazovanje i cjeloživotno učenje;
 • 328 milijuna eura dodijeljeno je za socijalno uključivanje ranjivih skupina;
 • 201 milijun eura dodijeljen je za integraciju mladih na tržište rada u razdoblju 2014.-2015. godine (uključujući sredstava ESF-a i Inicijative za zapošljavanje mladih).

Operativnim programima se definiraju prioritetne osi, investicijski prioriteti i specifični ciljevi vezani uz investicijske prioritete koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali obuhvaća sljedeće prioritetne osi:

532.933.273 eura

Investicijski prioritet 8i – Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koji su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada, kao i provedbom lokalnih inicijativa za zapošljavanje i potpore za mobilnost radne snage – 250. 085.369 eura

 • Specifični cilj 8.i.1 – Povećanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice dugotrajno nezaposlenih i osoba čije vještine ne odgovaraju potrebama tržišta rada – 101.879.135 eura
 • Specifični cilj 8.i.2 – Povećanje održivog samozapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice žena – 128.486.234 eura
 • Specifični cilj 8.i.3 – Očuvanje radnih mjesta, zadržavanje u zaposlenju radnika koji su proglašeni viškom te jačanje brzog ponovnog zapošljavanja osoba koje su postale nezaposlene nakon što su proglašene viškom – 19.720.000 eura.

Investicijski prioritet 8ii (ESF + YEI) – Održiva integracija mladih na tržište rada, posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade – 201.010.904 eura

 • Specifični cilj 8.ii.1 (ESF) – Povećanje zapošljavanja i integracije dugotrajno nezaposlenih iz NEET skupine na tržište rada i za sve iz NEET skupine od 2019. godine – 68.656.616 eura
 • Specifični cilj 8.ii.1 (YEI) – Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržište rada – 132.354.288 eura

Investicijski prioritet 8vii – Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem programa mobilnosti, te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika – 81.837.000 eura

 • Specifični cilj 8.vii.1 – Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada – 16.320.000 eura
 • Specifični cilj 8.vii.2 – Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ – 65.517.000 eura

328.000.000 eura

Investicijski prioritet 9i – Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti – 116.000.000 eura

 • Specifični cilj 9.i.1 – Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije – 96.000.000 eura
 • Specifični cilj 9.i.2 – Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja – 20.000.000 eura

Investicijski prioritet 9iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa – 180.000.000 eura

 • Specifični cilj 9.iv.1 – Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja – 45.000.000 eura
 • Specifični cilj 9.iv.2 – Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije – 135.000.000 eura

Investicijski prioritet 9v – Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju – 32.000.000 eura

 • Specifični cilj 9.v.1 – Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika – 32.000.000 eura

450.000.000 eura

Investicijski prioritet 10ii – Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju – 205.000.000 eura

 • Specifični cilj 10.ii.1 – Poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja – 110.000.000 eura
 • Specifični cilj 10.ii.2 – Povećanje stope završnosti stečenog visokog obrazovanja – 45.000.000 eura
 • Specifični cilj 10.ii.3 – Poboljšanje uvjeta rada za hrvatske istraživače – 50.000.000 eura

Investicijski prioritet 10iii – Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija – 160.000.000 eura

 • Specifični cilj 10.iii.1 – Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju – 40.000.000 eura
 • Specifični cilj 10.iii.2 – Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju – 70.000.000 eura
 • Specifični cilj 10.iii.3 – Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika – 50.000.000 eura

Investicijski prioritet 10iv – Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja – 85.000.000 eura

 • Specifični cilj 10.iv.1 – Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje – 85.000.000 eura

191.276.944 eura

Investicijski prioritet 11i – Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja – 109.976.944 eura

 • Specifični cilj 11.i.1 – Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima – 88.076.944 eura
 • Specifični cilj 11.i.2. – Unapređenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija – 21.900.000 eura

Investicijski prioritet 11ii – Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini – 81.300.000 eura

 • Specifični cilj 11.ii.1 – Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja – 81.300.000 eura

80.000.000 eura

 • Specifični cilj 1 – Osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programa – 50.000.000 eura
 • Specifični cilj 2 – Podrška potencijalnim korisnicima i regionalnim dionicima u uspješnom prijavljivanju i provedbi ESF projekata jačanjem njihovih kapaciteta i razvijanjem kvalitetne zalihe budućih projekata – 20.000.000 eura
 • Specifični cilj 3 – Podrška komunikacijskim aktivnostima u svrhu djelotvorne provedbe Komunikacijske strategije i osiguranje kvalitetnog informiranja potencijalnih korisnika i voditelja projekata o mogućnostima i uvjetima financiranja u okviru Operativnog programa – 10.000.000 eura