Razdoblje 2007.-2013.

U razdoblju od 2007. do 2013. godine, zemljama članicama Europske unije je na raspolaganju oko 75 milijardi eura iz ovog fonda, odnosno gotovo 10 milijardi eura godišnje. Financijska sredstva ESF-a dolaze iz proračuna Europske unije i dopunjavaju se nacionalnim doprinosima. Udio ESF-a u ukupnom proračunu EU-a iznosi više od 10%.

Europski socijalni fond kao financijski alat usmjeren je smanjivanju razlika u razvoju država članica EU te ima za cilj stalni rast stope zapošljavanja, održivi razvitak zemlje te jačanje gospodarskog potencijala i socijalne kohezije. Republici Hrvatskoj je dostupan od 1. srpnja 2013. godine. Sektori obuhvaćeni financiranjem kroz ESF su zapošljavanje, obrazovanje i socijalna uključenost, jačanje organizacija civilnog društva i promocija socijalnog dijaloga.

U razdoblju 2007.-2013. na snazi je Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Za to razdoblje predviđeno je ukupno 179.309.591 eura, od čega će se 152.413.107 eura financirati iz Europskog socijalnog fonda. Financijska sredstva iz ESF-a dodijeljena za OP RLJP za polugodišnje razdoblje (1.7. 2013.– 31.12. 2013.) iznosila su 70.588.239,00 eura.

Upravljačko tijelo OP RLJP 2007. – 2013. je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava/Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije, te je krajnje odgovorno za upravljanje i provedbu OP-a u skladu s propisima EU.

 • Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • Ured za udruge Vlade RH

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

OP RLJP predstavlja nastavak i nadogradnju (proširenje aktivnosti i potencijalnih korisnika) IPA prioriteta iz prethodnog razdoblja te obuhvaća slijedeće prioritete ulaganja:

 • Prioritet 1. Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage
 • Prioritet 2. Jačanje socijalnog uključivanja skupina s posebnim potrebama i skupina u nepovoljnom položaju
 • Prioritet 3. Jačanje ljudskog kapitala u obrazovanju te istraživanju i razvoju
 • Prioritet 4. Tehnička pomoć
 • Prioritet 5. Jačanje uloge civilnog društva u svrhu boljeg upravljanja

Uspješno zatvaranje financijske perspektive 2007. – 2013.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo odgovorno za upravljanje i provedbu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., 30. ožujka 2018. godine izvršilo je obvezu podnošenja potrebne dokumentacije Europskoj komisiji za konačnu isplatu sredstava i zaključenje Programa.

Sukladno članku 89. stavku 1. Uredbe VIJEĆA (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999, za konačnu isplatu sredstava utvrđuje se da država članica mora dostaviti zahtjev za plaćanje za Program u okviru „dokumenata o zaključenju“ koju čine zahtjev za konačnu isplatu i izjava o izdacima, završno izvješće o provedbi za Program te izjava o zaključenju dopunjena završnim izvješćem o kontroli.

Temeljem dostavljenog paketa za zaključenje Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013., RH je uspješno izvršila sve obveze te je 10. prosinca 2018. godine u proračun RH od strane EK izvršeno završno plaćanje u iznosu 4.615.854,36 EUR čime ukupna iskorištenost financijskih sredstava predmetnog Programa iznosi 149.408.305,06 EUR, odnosno 98,03%. Navedeni datum završnog plaćanja ujedno se smatra početnim datumom trogodišnjeg razdoblja iz članka 90. Uredbe (EZ) br. 1083/2006 u kojem dokumenti povezani s prethodno navedenom pomoći moraju biti na raspolaganju.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava zahvaljuje svim dionicima na uspješnoj suradnji u provedbi i zaključenju Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.