Evaluacijske aktivnosti

U ožujku 2012. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Evaluacijsku strategiju za europske strukturne instrumente u svrhu prijelaza Republike Hrvatske s Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III. i IV.) prema strukturnim instrumentima.
Između ostalog, Strategija definira prioritete koje je nužno ostvariti radi uspostave kvalitetnog sustava evaluacije u Republici Hrvatskoj. U tu svrhu sredinom 2012. godine u tijelima zaduženim za upravljanje i provedbu operativnih programa za europske strukturne instrumente imenovane su osobe zadužene za poslove evaluacije. Također, u listopadu 2012. godine osnovana je i međuresorna Evaluacijska radna skupina kao glavni forum za koordinaciju i raspravu o pitanjima evaluacije strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.
Strategija vrednovanja u procesu je ažuriranja za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Evaluacija je procjena vrijednosti (najčešće) javne intervencije u odnosu na kriterije i eksplicitne standarde. Procjena se obično odnosi na potrebe koje treba ispuniti intervencijom i na učinke koje će intervencija proizvesti. Temelji se na podacima koji se posebno prikupljaju i tumače kako bi potkrijepili procjenu.

Podjela evaluacija prema razdoblju provođenja operativnog programa:

 • Ex-ante evaluacija (prethodna):
  provodi se na početku programskog ciklusa, za što je odgovorna država članica, prije no što se završi i usuglasi postupak programiranja.
 • Evaluacija tijekom programskog razdoblja (interim):
  provodi se tijekom provedbe operativnog programa, pri čemu Upravljačko tijelo provodi evaluacije kako bi se procijenila učinkovitost, djelotvornost i relevantnost OPULJP-a.
 • Ex-post (završna):
  obuhvaća cjelokupno programsko razdoblje i provodi se nakon završetka provedbe OPULJP, kako bi se konsolidirala i procijenila njegova djelotvornost, učinkovitost i doprinos ostvarenju ciljeva Europe 2020. Strategije unije za pametan, održiv i uključiv rast. Ex-post evaluaciju provodi Komisija ili Upravljačko tijelo u uskoj suradnji s Komisijom i kao takva se mora završiti zaključno do 31. prosinca 2024.

Uz navedene vrste evaluacija podijeljene prema evaluacijskom ciklusu također postoji i podjela evaluacija prema sadržaju:

 • Evaluacija procesa – ocjenjuje se provedba te djelomice učinkovitost i djelotvornost. Ovim se tipom evaluacije razmatra kako se provodi i upravlja OP-om.
 • Evaluacija učinka (impact evaluation) – ocjenjuje učinak, djelotvornost i učinkovitost. Vrsta evaluacije koja se obvezno provodi za razdoblje 2014.-2020. i kojom se pokušava odgovoriti na ključna pitanja je li intervencija uspjela, te ako da, u kojoj mjeri, zašto i kako je uspjela:
  Evaluacija utemeljena na teoriji (theory based evaluation)
  Usmjerena je uglavnom na pitanja zašto i kako je intervencija uspjela.
  Protučinjenična evaluacija (counterfactual evaluation)
  Usmjerena je na obujam ishoda koje intervencija proizvodi, kao i na presudno pitanje koliki je utjecaj same intervencije, a ne drugih čimbenika, na ishod.

Glavni kriteriji evaluacije koji se primjenjuju u evaluacijama programa financiranim iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU ili s drugim javno financiranim programima usmjerenim na socio-ekonomski razvoj su:

 • Relevantnost (relevance)
 • Korisnost (utility)
 • Učinkovitost (effectiveness)
 • Djelotvornost (efficiency)
 • Održivost (sustainability)

Evaluacijski plan OPRLJP 2007. – 2013.

Evaluacijski plan Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. odražava odgođenu pripremu za strukturne fondove u Hrvatskoj nakon odgode pristupanja EU-u. Tijekom pregovora o pristupanju, razdoblje financiranja iz strukturnih fondova skraćeno je s isprva očekivanog dvogodišnjeg razdoblja (2012.-2013.) na posljednjih šest mjeseci 2013. godine. Zbog kratkog razdoblja koje je preostalo za korištenje strukturnih fondova u programskom razdoblju 2007. – 2013., donesena je pragmatična odluka da se nastave podupirati uglavnom isti prioriteti u ljudskim potencijalima, sukladno IPA-i.

Evaluacijski plan za Operativni program ‘Razvoj ljudskih potencijala’ 2007. – 2013.’” sastavljen je na preporuke iz Uredbe Europskog vijeća (EZ-a) 1083/2006 te prema smjernicama iz radnog dokumenta (RD) br. 5 Europske komisije “Novo programsko razdoblje 2007.-2013. – Indikativne smjernice o metodama evaluacije: evaluacija tijekom programskog razdoblja”, objavljen u travnju 2007.

Evaluacijski plan odobren je u kolovozu 2013. godine od strane Nadzornog odbora predmetnog programa.

Evaluacijska upravljačka skupina OPRLJP-a

Kako bi se povećala nezavisnost i kvaliteta evaluacija, Upravljačko tijelo OPRLJP-a odlučilo je osnovati Evaluacijsku upravljačku skupinu slijedeći preporuke u skladu sa smjernicama Europske komisije .
Upravljačka skupina upravlja evaluacijom i vodi je. Ona pruža podršku evaluatorima i daje im povratne informacije, u dijalogu je s njima tijekom evaluacija i time je sposobnija koristiti rezultate.
Za programsko razdoblje 2007.-2013. Upravljačko tijelo odabralo je jednu upravljačku skupinu koja će predsjedati svim evaluacijskim aktivnostima koji se tiču operativnog programa.
Kako bi se osiguralo pravovremeno i učinkovito funkcioniranje upravljačke skupine, Upravljačko tijelo odabralo je sustav članstva s dvije razine:

 • Stalni članovi Evaluacijske upravljačke skupine su uključeni u čitavi postupak evaluacije i imaju ulogu “vođenja postupka evaluacije”.
 • Članovi proširenog sastava bit će uključeni u pojedine faze postupka evaluacije. Predstavljaju stajališta i interese dionika povezanih s posebnim područjem analize evaluacije. Članove proširenog sastava Evaluacijske upravljačke skupine čine osnovni dionici OP-a općenito.

Sastav Evaluacijske upravljačke skupine OPRLJP


Evaluacije u razdoblju 2007. – 2013.

1. Evaluacija prethodne IPA pomoći (razdoblje provedbe: srpanj 2014. – srpanj 2015.)
Izvršni sažetak
Završno izvješće
2. Vanjska evaluacija mjera aktivnih politika tržišta rada (razdoblje provedbe: veljača 2015. – veljača 2016.)
Sumarno evaluacijsko izvješće

Evaluacijski plan OPULJP 2014. – 2020.

Evaluacijski plan Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  je ključni dokument za definiranje okvira provedbe obveznih i strateških evaluacija koje imaju za cilj ocjenu djelotvornosti, učinkovitosti i učinka Operativnog programa. Plan izrađuje Upravljačko tijelo OPULJP-a u suradnji s ostalim tijelima Sustava upravljanja i kontrole, te uz potporu Evaluacijske upravljačke skupine za 2014. – 2020. Plan odobrava Odbor za praćenje OPULJP-a sukladno članku 110., stavku 2.c Uredbe (EU) 1303/2014.

Evaluacijski plan odobren je u prosincu 2015. godine od strane Odbora za praćenje predmetnog programa.

Na 5. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održanoj 13. prosinca 2016. godine u Zagrebu, usvojene su izmjene Evaluacijskog plana predmetnog programa te je ažurirana verzija dostupna u okviru rubrike Važni dokumenti na sljedećoj poveznici: Evalucaijski plan Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Evaluacijska upravljačka skupina OPULJP-a

Važnu ulogu u pravovremenom planiranju, pripremi, provedbi i praćenju evaluacija u okviru Evaluacijskog plana ima Evaluacijska upravljačka skupina Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020 koja predstavlja forum za:

 • Povezivanje i razmjenu evaluacijskih iskustava i informacija.
 • Stjecanje novih znanja o evaluaciji, njezinoj svrsi kao i tehničkim i metodološkim aspektima provođenja evaluacija.
 • Raspravu o evaluacijama, rezultatima te provedbi evaluacije.
 • Raspravu o preporukama provedenih evaluacija i slično.
 • Poticanje regionalne i međunarodne suradnje u području evaluacija.
 • Osnaživanje evaluacijskih kapaciteta u pojedinim institucijama.

Sastav Evaluacijske upravljačke skupine OPULJP

Bilješka s prvog sastanka Evaluacijske upravljačke skupine OPULJP-a


Evaluacije u razdoblju 2014. – 2020.

1. Evaluacija Inicijative za zapošljavanje mladih za 2015. godinu (razdoblje provedbe: studeni 2015. – prosinac 2015.)

Završno izvješće

2. Istraživanje napretka mjerenog dugoročnijim pokazateljima rezultata sa zadanim ciljnim vrijednostima Inicijative za zapošljavanje mladih i Europskog socijalnog fonda

Završno izvješće

3. Evaluacija sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava europskog socijalnog fonda tijekom provedbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Završno izvješće

Zakonodavni okvir – uredbe strukturnih fondova i Kohezijskog fonda

Zakonska obveza koja proizlazi iz uredbi Europske komisije za evaluaciju SKF-a dovela je do razvoja i jačanja evaluacijske kulture u zemljama članicama Europske unije. Za svako programsko razdoblje Europska komisija donosi uredbe koje usvajaju Vijeće i Europski parlament kojima se također utvrđuju i regulatorne obveze za evaluaciju.
Trenutno je na snazi Uredba (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Evaluacije u Republici Hrvatskoj su u relativno ranoj fazi razvoja i dosadašnje iskustvo proizlazi iz evaluacijskih aktivnosti provedenih u okviru pretpristupnih programa financiranih iz sredstava EU:

 • ad hoc evaluacije za decentralizirane projekte u sklopu programa CARDS 2003 i 2004.
 • periodične (interim) evaluacije programa Phare (2005. i 2006.) i I. komponente IPA programa (IPA 2007., 2008., 2009. i 2010.)
 • ex-ante evaluacije pojedinačnih Operativnih programa u fazi programiranja u sklopu programa IPA tijekom 2006. i 2007. godine (OP „Promet“ ,OP „Okoliš“, OP „Regionalna konkurentnost“, OP „Razvoj ljudskih potencijala“)
 • ex-ante evaluacija prve generacije OP-a za strukturne fondove i Kohezijski fond i periodične (interim) evaluacije OP-a za III. i IV. komponentu programa IPA u okviru I. komponente programa IPA za 2008. godinu odnosno kroz provedbu ugovora tehničke pomoći „Ex-ante evaluacija programskih dokumenata i jačanje evaluacijskih kapaciteta za EU fondove u post-pristupnom razdoblju“.
 • Ex-ante evaluacija Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje od 2014. do 2020. godine


Dokumenti