Evaluacijske aktivnosti

U ožujku 2012. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Evaluacijsku strategiju za europske strukturne instrumente u svrhu prijelaza Republike Hrvatske s Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III. i IV.) prema strukturnim instrumentima.
Između ostalog, Strategija definira prioritete koje je nužno ostvariti radi uspostave kvalitetnog sustava evaluacije u Republici Hrvatskoj. U tu svrhu sredinom 2012. godine u tijelima zaduženim za upravljanje i provedbu operativnih programa za europske strukturne instrumente imenovane su osobe zadužene za poslove evaluacije. Također, u listopadu 2012. godine osnovana je i međuresorna Evaluacijska radna skupina kao glavni forum za koordinaciju i raspravu o pitanjima evaluacije strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.
Strategija vrednovanja provedbe europskih strukturnih i investicijskih fondova financijske perspektive 2014.-2020. u Republici Hrvatskoj usvojena je odlukom ministrice regionalnoga razvoja i fondova EU 24. travnja 2018. godine.

Evaluacija je procjena vrijednosti (najčešće) javne intervencije u odnosu na kriterije i eksplicitne standarde. Procjena se obično odnosi na potrebe koje treba ispuniti intervencijom i na učinke koje će intervencija proizvesti. Temelji se na podacima koji se posebno prikupljaju i tumače kako bi potkrijepili procjenu.

Podjela evaluacija prema razdoblju provođenja operativnog programa:

 • Ex-ante evaluacija (prethodna):
  provodi se na početku programskog ciklusa, za što je odgovorna država članica, prije no što se završi i usuglasi postupak programiranja.
 • Evaluacija tijekom programskog razdoblja (interim):
  provodi se tijekom provedbe operativnog programa, pri čemu Upravljačko tijelo provodi evaluacije kako bi se procijenila učinkovitost, djelotvornost i relevantnost OPULJP-a.
 • Ex-post (završna):
  obuhvaća cjelokupno programsko razdoblje i provodi se nakon završetka provedbe OPULJP, kako bi se konsolidirala i procijenila njegova djelotvornost, učinkovitost i doprinos ostvarenju ciljeva Europe 2020. Strategije unije za pametan, održiv i uključiv rast. Ex-post evaluaciju provodi Komisija ili Upravljačko tijelo u uskoj suradnji s Komisijom i kao takva se mora završiti zaključno do 31. prosinca 2024.

Uz navedene vrste evaluacija podijeljene prema evaluacijskom ciklusu također postoji i podjela evaluacija prema sadržaju:

 • Evaluacija procesa – ocjenjuje se provedba te djelomice učinkovitost i djelotvornost. Ovim se tipom evaluacije razmatra kako se provodi i upravlja OP-om.
 • Evaluacija učinka (impact evaluation) – ocjenjuje učinak, djelotvornost i učinkovitost. Vrsta evaluacije koja se obvezno provodi za razdoblje 2014.-2020. i kojom se pokušava odgovoriti na ključna pitanja je li intervencija uspjela, te ako da, u kojoj mjeri, zašto i kako je uspjela:
  Evaluacija utemeljena na teoriji (theory based evaluation)
  Usmjerena je uglavnom na pitanja zašto i kako je intervencija uspjela.
  Protučinjenična evaluacija (counterfactual evaluation)
  Usmjerena je na obujam ishoda koje intervencija proizvodi, kao i na presudno pitanje koliki je utjecaj same intervencije, a ne drugih čimbenika, na ishod.

Glavni kriteriji evaluacije koji se primjenjuju u evaluacijama programa financiranim iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU ili s drugim javno financiranim programima usmjerenim na socio-ekonomski razvoj su:

 • Relevantnost (relevance)
 • Korisnost (utility)
 • Učinkovitost (effectiveness)
 • Djelotvornost (efficiency)
 • Održivost (sustainability)

Evaluacijski plan OPRLJP 2007. – 2013.

Evaluacijski plan Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. odražava odgođenu pripremu za strukturne fondove u Hrvatskoj nakon odgode pristupanja EU-u. Tijekom pregovora o pristupanju, razdoblje financiranja iz strukturnih fondova skraćeno je s isprva očekivanog dvogodišnjeg razdoblja (2012.-2013.) na posljednjih šest mjeseci 2013. godine. Zbog kratkog razdoblja koje je preostalo za korištenje strukturnih fondova u programskom razdoblju 2007. – 2013., donesena je pragmatična odluka da se nastave podupirati uglavnom isti prioriteti u ljudskim potencijalima, sukladno IPA-i.

Evaluacijski plan za Operativni program ‘Razvoj ljudskih potencijala’ 2007. – 2013.’” sastavljen je na preporuke iz Uredbe Europskog vijeća (EZ-a) 1083/2006 te prema smjernicama iz radnog dokumenta (RD) br. 5 Europske komisije “Novo programsko razdoblje 2007.-2013. – Indikativne smjernice o metodama evaluacije: evaluacija tijekom programskog razdoblja”, objavljen u travnju 2007.

Evaluacijski plan odobren je u kolovozu 2013. godine od strane Nadzornog odbora predmetnog programa.

Evaluacijska upravljačka skupina OPRLJP-a

Kako bi se povećala nezavisnost i kvaliteta evaluacija, Upravljačko tijelo OPRLJP-a odlučilo je osnovati Evaluacijsku upravljačku skupinu slijedeći preporuke u skladu sa smjernicama Europske komisije .
Upravljačka skupina upravlja evaluacijom i vodi je. Ona pruža podršku evaluatorima i daje im povratne informacije, u dijalogu je s njima tijekom evaluacija i time je sposobnija koristiti rezultate.
Za programsko razdoblje 2007.-2013. Upravljačko tijelo odabralo je jednu upravljačku skupinu koja će predsjedati svim evaluacijskim aktivnostima koji se tiču operativnog programa.
Kako bi se osiguralo pravovremeno i učinkovito funkcioniranje upravljačke skupine, Upravljačko tijelo odabralo je sustav članstva s dvije razine:

 • Stalni članovi Evaluacijske upravljačke skupine su uključeni u čitavi postupak evaluacije i imaju ulogu “vođenja postupka evaluacije”.
 • Članovi proširenog sastava bit će uključeni u pojedine faze postupka evaluacije. Predstavljaju stajališta i interese dionika povezanih s posebnim područjem analize evaluacije. Članove proširenog sastava Evaluacijske upravljačke skupine čine osnovni dionici OP-a općenito.

Sastav Evaluacijske upravljačke skupine OPRLJP


Evaluacije u razdoblju 2007. – 2013.

1. Evaluacija prethodne IPA pomoći (razdoblje provedbe: srpanj 2014. – srpanj 2015.)
Izvršni sažetak
Završno izvješće
2. Vanjska evaluacija mjera aktivnih politika tržišta rada (razdoblje provedbe: veljača 2015. – veljača 2016.)
Sumarno evaluacijsko izvješće

Evaluacijski plan OPULJP 2014. – 2020.

Evaluacijski plan Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  je ključni dokument za definiranje okvira provedbe obveznih i strateških evaluacija koje imaju za cilj ocjenu djelotvornosti, učinkovitosti i učinka Operativnog programa. Plan izrađuje Upravljačko tijelo OPULJP-a u suradnji s ostalim tijelima Sustava upravljanja i kontrole, te uz potporu Evaluacijske upravljačke skupine za 2014. – 2020. Plan odobrava Odbor za praćenje OPULJP-a sukladno članku 110., stavku 2.c Uredbe (EU) 1303/2014.

Evaluacijski plan odobren je u prosincu 2015. godine od strane Odbora za praćenje predmetnog programa.

Na 5. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održanoj 13. prosinca 2016. godine u Zagrebu, usvojene su izmjene Evaluacijskog plana predmetnog programa te je ažurirana verzija dostupna u okviru rubrike Važni dokumenti na sljedećoj poveznici: Evaluacijski plan Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Na 10. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održanoj 6. prosinca 2018. godine u Svetom Martinu na Muri, usvojene su izmjene Evaluacijskog plana predmetnog programa te je ažurirana verzija dostupna u okviru rubrike Važni dokumenti na sljedećoj poveznici: Evaluacijski plan Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Na 12. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održanoj 20. prosinca 2019. godine u Zagrebu, usvojene su izmjene Evaluacijskog plana Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Navedeni dokument možete pronaći u okviru rubrike Važni dokumenti na sljedećoj poveznici: Evaluacijski plan Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Na 14. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održanoj 9. prosinca 2020. godine putem online platforme, usvojene su izmjene Evaluacijskog plana Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Navedeni dokument možete pronaći na sljedećoj poveznici: Evaluacijski plan Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Evaluacijska upravljačka skupina OPULJP-a

Važnu ulogu u pravovremenom planiranju, pripremi, provedbi i praćenju evaluacija u okviru Evaluacijskog plana ima Evaluacijska upravljačka skupina Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020 koja predstavlja forum za:

 • Povezivanje i razmjenu evaluacijskih iskustava i informacija.
 • Stjecanje novih znanja o evaluaciji, njezinoj svrsi kao i tehničkim i metodološkim aspektima provođenja evaluacija.
 • Raspravu o evaluacijama, rezultatima te provedbi evaluacije.
 • Raspravu o preporukama provedenih evaluacija i slično.
 • Poticanje regionalne i međunarodne suradnje u području evaluacija.
 • Osnaživanje evaluacijskih kapaciteta u pojedinim institucijama.

Sastav Evaluacijske upravljačke skupine OPULJP

Bilješka s prvog sastanka Evaluacijske upravljačke skupine OPULJP-a


Evaluacije u razdoblju 2014. – 2020.

1. Evaluacija Inicijative za zapošljavanje mladih za 2015. godinu (razdoblje provedbe: studeni 2015. – prosinac 2015.)

Završno izvješće

2. Istraživanje napretka mjerenog dugoročnijim pokazateljima rezultata sa zadanim ciljnim vrijednostima Inicijative za zapošljavanje mladih i Europskog socijalnog fonda

Završno izvješće

3. Evaluacija sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava europskog socijalnog fonda tijekom provedbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Završno izvješće

4. Istraživanje napretka mjerenog dugoročnim pokazateljima rezultata sa zadanim ciljnim vrijednostima IZM-a i ESF-a za 2017. godinu

Završno izvješće

 1. Evaluacija Inicijative za zapošljavanje mladih u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za 2018. godinu

Završno izvješće

6. Evaluacija napretka mjerena pokazateljima dugoročnijih rezultata za ESF i IZM za referentnu populaciju

Završno izvješće

7. Evaluacija napretka mjerena pokazateljima dugoročnijih rezultata za IZM za 2019. godinu

Završno izvješće

8. Evaluacija napretka mjerena pokazateljima dugoročnijih rezultata sa zadanim ciljnim vrijednostima za IZM za 2020. godinu

Završno izvješće

9. Istraživanje napretka mjerenog pokazateljima dugoročnijih rezultata sa zadanim ciljnim vrijednostima za IZM za 2021. godinu

Završno izvješće

10. Vrednovanje Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ uz vrednovanje učinka mjera aktivne politike zapošljavanja

Završno izvješće

11. Vrednovanje Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje”

Završno izvješće

12. Vrednovanje djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OPULJP i intervencija ESF-a prema kriteriju regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluaciju horizontalnih načela

Završno izvješće

13. Vrednovanje Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“

Završno izvješće

14. Evaluacija pružanja usluge osobne asistencije u Republici Hrvatskoj

Završno izvješće

15. Vrednovanje društvenog poduzetništva

Završno izvješće

16. Vrednovanje Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“

Završno izvješće

17. Vrednovanje Prioritetne osi 5 „Tehnička pomoć“ uz vrednovanje mjera informiranja, komunikacije i vidljivosti

Završno izvješće

Zakonodavni okvir

Evaluacijski plan izrađen je u skladu s:

1. zakonodavnim okvirom EU:

 • Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. (SL L 347, 20. 12. 2013.);
 • Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.);
 • Uredba (EU) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012;

2. nacionalnim zakonodavnim okvirom:

 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 (NN 92/2014); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i razvoj“ (NN 107/2014, 23/2015, 129/2015, 15/2017, 18/2017 – ispravak);

3. preporukama Europske komisije:

 • Smjernice za izradu Evaluacijskih planova (EK, veljača 2015.).

Evaluacije Europske komisije

Evaluacija Tematskog cilja 8

Provedena je evaluacija Tematskog cilja 8 (TC 8) Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage, usmjerena na procjenu doprinosa Europskog socijalnog fonda (ESF) zapošljavanju i mobilnosti radne snage. Ista je provedena na razini svih država članica u razdoblju od 2014. do 2018. godine.

Sumarno izvješće ove evaluacije dostupno je na sljedećoj poveznici. U nastavku su dostupni i informativni letci (factsheets) za RH na hrvatskom  i engleskom  jeziku.

Evaluacija ESF potpore zapošljavanju mladih

Uz evaluaciju Tematskog cilja 8, koja se odnosi na procjenu doprinosa Europskog socijalnog fonda (ESF) zapošljavanju i mobilnosti radne snage, provedena je zasebna evaluacija potpore pružene u okviru ESF-a u području zapošljavanja mladih. Konkretno, vrednovala se potpora pruženu kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) i ESF tijekom razdoblja 2014-2018.

Sumarno izvješće koje se odnosi na sve države članice dostupno je na sljedećoj poveznici , a u nastavku se mogu pronaći i informativni letci (factsheets) za RH na hrvatskom  i engleskom  jeziku.

Evaluacija Tematskog cilja 11

Provedena je evaluacija Tematskog cilja 11 (TC 11) Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave pod nazivom Procjena napretka ESF potpore javnoj upravi (Progress Assessment of the ESF Support to Public Administration – PAPA).

U Bruxellesu (Kraljevina Belgija) 4. veljače 2020. godine u organizaciji Europske komisije, Uprave za tržište rada, socijalna pitanja i uključenost (EK, DG EMPL) održana je završna konferencija u sklopu projekta „Procjena napretka potpore Europskog socijalnog fonda (ESF) javnoj upravi“, u izvorniku „Progress Assessment of the ESF Support to Public Adminstration“ (skraćeno PAPA). Ovu je studiju koncem 2018. godine ugovorila EK, DG EMPL s ciljem ocjene uloge ESF-a u reformi javne uprave i pravosuđa, te jačanja upravnih kapaciteta. Istu je tijekom 2019. godine proveo PPMI (Institut za menadžment i političke znanosti, Litva) u suradnji s brojnim nacionalnim i tematskim stručnjacima, a završna konferencija poslužila je kao mjesto predstavljanja ključnih nalaza i rezultata studije. Izvješće s održane konferencije dostupno je na poveznici.

Od 30 projekata obuhvaćenih u okviru ove studije na razini država članica, analiziran je jedan projekt iz Republike Hrvatske pod nazivom „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“ – u nastavku su dostupne studija slučaja i factsheet“.

Sumarno izvješće ove evaluacije dostupno je na sljedećoj poveznici.

Objavljen je radni dokument službi (SWD) Europske komisije koji se odnosi na ESF potporu pruženu u okviru tematskih ciljeva 8, 9 i 10

Europska Komisija objavila je radni dokument službi (Staff Working Document-SWD) s objedinjenim glavnim zaključcima, preporukama i naučenim lekcijama provedenih evaluacija koje se odnose na potporu ESF-u u okviru tematskih ciljeva:

 • 8 – Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage;
 • 9 – Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva i diskriminacije;
 • 10 – Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje;

u razdoblju od 2014. do 2018. godine.

Dokument možete pronaći na sljedećoj poveznici, a dostupan je i kratki sažetak dokumenta na tri stranice (poveznica).

Unatoč značajnim razlikama u provedbi ESF-a u državama članicama, iz provedenih evaluacija razvidno je kako su intervencije u sklopu ESF-a imale značajan dugotrajni učinak na institucije, procese i politike te tako izmijenila živote mnogih širom EU. Dodana vrijednost ESF-a odnosi se i na potporu razvoju inovativnih ideja i provedbi strukturalnih reformi.

Zaključci, preporuke i naučene lekcije provedenih evaluacija, zajedno s popratnom dokumentacijom, objavljeni su na službenim stranicama Europske komisije – DG EMPL (ovdje) te na službenoj stranici ESF-a (ovdje).

1. Ex-ante evaluacija OP FEAD za razdoblje 2014.-2020.

Završno izvješće objavljeno u rujnu 2014. godine

2. Strukturirana anketa o krajnjim primateljima pomoći hrane i/ili osnovne materijalne pomoći u okviru OP FEAD za 2017. godinu.

Završno izvješće

3. Europska komisija je provela evaluaciju tijekom provedbe programa (mid-term) za OP FEAD za period od 2014. do 2017. godine.

Najvažniji zaključci provedene evaluacije dostupni su ovdje.

4. Tematska evaluacija Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć

Završno Izvješće

5. Strukturirana anketa o krajnjim primateljima pomoći hrane i/ili osnovne materijalne pomoći u okviru OP FEAD za 2022. godinu.

Završno izvješće


Dokumenti