Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 19.02.2020. do 28.02.2021.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: zapošljavanje, socijalno uključivanje

Sažetak: Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05). Ishodi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ pozitivno će utjecati na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica, kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektu, ali i kroz povećanje zapošljivosti zaposlenih žena nakon završetka projekta te poboljšanje kvalitete života i vaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Na ovaj način utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

Prepoznato je kako ovakav Poziv direktno pridonosi višestrukim ciljevima: zapošljavanju pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ova operacija ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri: Obvezni partneri na projektu su regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb. Ostali partneri na projektu mogu biti udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica te pravne osobe Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 300.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 5.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana na elektroničku adresu esf.info@mrms.hr najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Pod predmet elektroničke pošte obavezno navesti referentni broj i naziv Poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u dijelu ‘Pitanja i odgovori’ na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i stranici ESF-a, najkasnije 7 radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku, kao niti na pitanja fizičkih osoba ili pravnih osoba koji nisu prihvatljivi prijavitelj ili partner na ovaj Poziv.

UT nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla u vrijeme obustave ili nakon što je Poziv zatvoren.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje:

Za zainteresirane prijavitelje bit će organizirane informativne radionice o čemu će obavijest biti objavljena najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave Poziva. Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama ESI fondova http://www.strukturnifondovi.hr/ i http://www.esf.hr/ ESF stranici. Način prijava za radionice bit će pravovremeno objavljen i javno dostupan.

 

VAŽNO!!

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dana 28. veljače 2020., objavljuje izmjene i dopune natječajne dokumentacije. Dokumente možete preuzeti pri dnu stranice.

NAPOMENA:

Ističemo da je, između ostalog, izmijenjeno vrijeme podnošenja projektnih prijedloga. Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 02. ožujka 2020. godine od 9:00 sati. Prijavni obrazac A za predmetni Poziv bit će vidljiv na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/

Također, izmijenjena je adresa dostave projektnih prijedloga. Projektni prijedlozi podnose se isključivo poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na sljedeću adresu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Radnička cesta 177, 2. Kat, 10 000 Zagreb.

Sukladno izmjenama natječajne dokumentacije, izvršena je promjena uvjeta prihvatljivosti Prijavitelja Korisnika i/ili Partnera iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05), u točki 1.6. Uputa za prijavitelje. Uputama za prijavitelje je propisano da Prijavitelji na Poziv na dostavu projektnih prijedloga ne smiju prijaviti aktivnosti projekta za čiju su provedbu već dobili sredstva iz drugih izvora niti aktivnosti smiju biti dvostruko financirane. Iznimno, na ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga mogu se prijaviti Prijavitelji – Korisnici iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05), a koji završavaju unutar 120 dana od trenutka prijave na ovaj Poziv. Obzirom da je riječ o otvorenom trajnom postupku dodjele bespovratnih sredstava, projektni prijedlozi Prijavitelja – Korisnika iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.) moći će se prijaviti kada predmetni ugovori budu završavali unutar 120 dana od trenutka prijave na Poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II UP.02.1.1.13.

VAŽNO! 28.02.2020. Objavljen je prvi dio Pitanja i odgovora od 19.02. do 26.02. 2020.

OBAVIJEST 28.02.2020. Objavljena je prezentacija s informativnih radionica, usklađena s izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije od 28. veljače 2020. godine.

VAŽNO! OBAVIJEST O POVEĆANJU ALOKACIJE

Dana 05. ožujka 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je, slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, odlučilo o povećanju dostupnih financijskih sredstava za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ ((UP.02.1.1.13), čime ukupna financijska alokacija za predmetni Poziv iznosi 500.000.000,00 HRK.

Predmetnim povećanjem dostupnih financijskih sredstava izravno će se utjecati na zapošljavanje pripadnica ciljane skupine – nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. U okviru ovog Poziva, ženama se osigurava i dodatno obrazovanje i to za zanimanja koja su deficitarna u njihovoj lokalnoj zajednici, koje će im, po završetku rada na projektu, omogućiti veću zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ uključuje sva tri temeljna prioriteta Europskog socijalnog fonda – zapošljavanje, socijalnu uključenost i obrazovanje, tri stupa koja omogućavaju kvalitetan i uključiv život u zajednici, a ishodi Poziva pozitivno će utjecati na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica, čime se utječe na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

VAŽNO!!

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dana 05. ožujka 2020.,objavljuje drugu izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13). Dokumente možete preuzeti pri dnu stranice. Natječajna dokumentacija mijenjala se u točki 1.6 Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava, Uputa za prijavitelje, a slijedom odluke o povećanju dostupnih financijskih sredstava za predmetni Poziv.

VAŽNO! Dana 20.03.2020. objavljen je drugi dio Pitanja i odgovora pristiglih od 27.02. do 06.03.2020. godine.

VAŽNO! Dana 23.03.2020. objavljen je treći dio Pitanja i odgovora pristiglih od 09.03. do 17.03.2020. godine.


Dokumenti