Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 19.02.2020. do 31.05.2021.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Područje: zapošljavanje, socijalno uključivanje

Sažetak: Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05). Ishodi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ pozitivno će utjecati na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica, kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektu, ali i kroz povećanje zapošljivosti zaposlenih žena nakon završetka projekta te poboljšanje kvalitete života i vaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Na ovaj način utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

Prepoznato je kako ovakav Poziv direktno pridonosi višestrukim ciljevima: zapošljavanju pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ova operacija ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri: Obvezni partneri na projektu su regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb. Ostali partneri na projektu mogu biti udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica te pravne osobe Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 736.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 5.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana na elektroničku adresu esf.info@mrms.hr najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Pod predmet elektroničke pošte obavezno navesti referentni broj i naziv Poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u dijelu ‘Pitanja i odgovori’ na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i stranici ESF-a, najkasnije 7 radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku, kao niti na pitanja fizičkih osoba ili pravnih osoba koji nisu prihvatljivi prijavitelj ili partner na ovaj Poziv.

UT nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla u vrijeme obustave ili nakon što je Poziv zatvoren.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje:

Za zainteresirane prijavitelje bit će organizirane informativne radionice o čemu će obavijest biti objavljena najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave Poziva. Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama ESI fondova http://www.strukturnifondovi.hr/ i http://www.esf.hr/ ESF stranici. Način prijava za radionice bit će pravovremeno objavljen i javno dostupan.

 

VAŽNO!!

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dana 28. veljače 2020., objavljuje izmjene i dopune natječajne dokumentacije. Dokumente možete preuzeti pri dnu stranice.

NAPOMENA:

Ističemo da je, između ostalog, izmijenjeno vrijeme podnošenja projektnih prijedloga. Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 02. ožujka 2020. godine od 9:00 sati. Prijavni obrazac A za predmetni Poziv bit će vidljiv na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/

Također, izmijenjena je adresa dostave projektnih prijedloga. Projektni prijedlozi podnose se isključivo poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na sljedeću adresu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Radnička cesta 177, 2. Kat, 10 000 Zagreb.

Sukladno izmjenama natječajne dokumentacije, izvršena je promjena uvjeta prihvatljivosti Prijavitelja Korisnika i/ili Partnera iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05), u točki 1.6. Uputa za prijavitelje. Uputama za prijavitelje je propisano da Prijavitelji na Poziv na dostavu projektnih prijedloga ne smiju prijaviti aktivnosti projekta za čiju su provedbu već dobili sredstva iz drugih izvora niti aktivnosti smiju biti dvostruko financirane. Iznimno, na ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga mogu se prijaviti Prijavitelji – Korisnici iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05), a koji završavaju unutar 120 dana od trenutka prijave na ovaj Poziv. Obzirom da je riječ o otvorenom trajnom postupku dodjele bespovratnih sredstava, projektni prijedlozi Prijavitelja – Korisnika iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.) moći će se prijaviti kada predmetni ugovori budu završavali unutar 120 dana od trenutka prijave na Poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II UP.02.1.1.13.

 

VAŽNO! 28.02.2020. Objavljen je prvi dio Pitanja i odgovora od 19.02. do 26.02. 2020.

 

OBAVIJEST 28.02.2020. Objavljena je prezentacija s informativnih radionica, usklađena s izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije od 28. veljače 2020. godine.

 

VAŽNO! OBAVIJEST O POVEĆANJU ALOKACIJE

Dana 05. ožujka 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je, slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, odlučilo o povećanju dostupnih financijskih sredstava za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ ((UP.02.1.1.13), čime ukupna financijska alokacija za predmetni Poziv iznosi 500.000.000,00 HRK.

Predmetnim povećanjem dostupnih financijskih sredstava izravno će se utjecati na zapošljavanje pripadnica ciljane skupine – nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. U okviru ovog Poziva, ženama se osigurava i dodatno obrazovanje i to za zanimanja koja su deficitarna u njihovoj lokalnoj zajednici, koje će im, po završetku rada na projektu, omogućiti veću zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ uključuje sva tri temeljna prioriteta Europskog socijalnog fonda – zapošljavanje, socijalnu uključenost i obrazovanje, tri stupa koja omogućavaju kvalitetan i uključiv život u zajednici, a ishodi Poziva pozitivno će utjecati na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica, čime se utječe na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

 

VAŽNO!!

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dana 05. ožujka 2020.,objavljuje drugu izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13). Dokumente možete preuzeti pri dnu stranice. Natječajna dokumentacija mijenjala se u točki 1.6 Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava, Uputa za prijavitelje, a slijedom odluke o povećanju dostupnih financijskih sredstava za predmetni Poziv.

 

VAŽNO! Dana 20.03.2020. objavljen je drugi dio Pitanja i odgovora pristiglih od 27.02. do 06.03.2020. godine.

VAŽNO! Dana 23.03.2020. objavljen je treći dio Pitanja i odgovora pristiglih od 09.03. do 17.03.2020. godine.

VAŽNO! Dana 02.04.2020. objavljen je četvrti dio Pitanja i odgovora pristiglih od 18.03. do 26.03.2020. godine.

VAŽNO! Dana 22.04.2020. objavljen je peti dio Pitanja i odgovora pristiglih od 27.03. do 16.04.2020. godine.

VAŽNO! Dana 04.05.2020. objavljen je šesti dio Pitanja i odgovora pristiglih od 17.04. do 30.04.2020. godine.

 

VAŽNO!!

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava  dana 18. svibnja 2020., objavljuje treću izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13). Dokumente možete preuzeti pri dnu stranice. Natječajna dokumentacija mijenja se u točki 5.5. Obustava, (ranije) zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, Uputa za prijavitelje.

 

VAŽNO!!

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dana 1. lipnja 2020. objavljuje četvrtu izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13). Natječajna dokumentacija izmijenjena je zbog uvođenja primjene pojednostavljenih troškovnih opcija koje su odobrene od strane Europske komisije. Uvjeti propisani u izmijenjenoj verziji poziva primjenjuju se na sve projektne prijedloge, neovisno o datumu njihovog podnošenja.

 

VAŽNO! OBAVIJEST O POVEĆANJU ALOKACIJE I IZMJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Dana 2. lipnja 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je, slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, odlučilo o povećanju dostupnih financijskih sredstava za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13), čime ukupna financijska alokacija za predmetni Poziv iznosi 550.000.000,00 HRK. Predmetnim povećanjem dostupnih financijskih sredstava izravno će se utjecati na zapošljavanje pripadnica ciljane skupine – nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i/ili nemoćnih osoba. U okviru ovog Poziva, ženama se osigurava i dodatno obrazovanje i to za zanimanja koja su deficitarna u njihovoj lokalnoj zajednici, koje će im, po završetku rada na projektu, omogućiti veću zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada. Slijedom navedenoga, dana 3. lipnja izmijenjena je natječajna dokumentacija u točki 1.6 Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava, koju možete pronaći pod dokumentacijom Poziva.

Podsjećamo da su dana 1. lipnja 2020. objavljene važne izmjene natječajne dokumentacije dostupne niže u dokumentima.

 

VAŽNO! Dana 12.6.2020. objavljen je sedmi dio Pitanja i odgovora pristiglih od 1.5. do 11.6.2020. godine.

 

VAŽNO! DONESENA 1. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 16. lipnja 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je prvu Odluku o financiranju za 87 projekata ukupne vrijednosti 160,8 mil HRK u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE .

 

VAŽNO! DONESENA 2. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 17. lipnja 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je drugu Odluku o financiranju za 29 projekata ukupne vrijednosti 63,5 mil HRK u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE .

 

VAŽNO! DONESENA 3. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 24. lipnja 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je treću Odluku o financiranju za 15 projekata ukupne vrijednosti 19,2 mil HRK u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE .

 

VAŽNO! Dana 2.7.2020. objavljen je osmi dio Pitanja i odgovora pristiglih od 12.6. do 29.6.2020. godine.

 

VAŽNO! DONESENA 4. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 6. srpnja 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je četvrtu Odluku o financiranju za 11 projekata ukupne vrijednosti 15,4 mil HRK u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE .

 

VAŽNO! Dana 8.7.2020. objavljen je deveti dio Pitanja i odgovora pristiglih od 30.6. do 7.7.2020. godine.

 

VAŽNO! Dana 27.7.2020. objavljen je deseti dio Pitanja i odgovora pristiglih od 8.7. do 23.7.2020. godine.

 

VAŽNO! DONESENA 5. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 23. srpnja 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je petu Odluku o financiranju za 46 projekata ukupne vrijednosti 85,4 mil HRK u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE .

 

VAŽNO! Dana 31.7.2020. objavljen je jedanaesti dio Pitanja i odgovora pristiglih od 24.7. do 30.7.2020. godine.

 

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju informacije zaprimljene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Posredničkog tijela razine 2, dana 6. kolovoza 2020. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13).

Obustava stupa na snagu 6. kolovoza 2020. u 13:00 sati te će biti na snazi do kraja dana 6. studenoga 2020. godine.

Poziv se obustavlja s obzirom na to da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za Prijavitelje predmetnog Poziva (točka 5.5.) predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

 

VAŽNO! OBAVIJEST O POVEĆANJU ALOKACIJE I IZMJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Dana 21. rujna 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje obavijest da je, slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, odlučilo o povećanju dostupnih financijskih sredstava za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13), čime ukupna financijska alokacija za predmetni Poziv iznosi 586.000.000,00 HRK.

Predmetnim povećanjem dostupnih financijskih sredstava izravno će se utjecati na zapošljavanje pripadnica ciljane skupine – nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i/ili nemoćnih osoba. U okviru ovog Poziva, ženama se osigurava i dodatno obrazovanje i to za zanimanja koja su deficitarna u njihovoj lokalnoj zajednici, koje će im, po završetku rada na projektu, omogućiti veću zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

Slijedom navedenoga, dana 21. rujna izmijenjena je natječajna dokumentacija u točki 1.6 Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava te točki 1. Temelji i opće odredbe, a koju možete pronaći pod dokumentacijom Poziva.

 

VAŽNO! Obavijest o prekidu obustave Poziva

Dana 21. rujna 2020. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje prekid obustave za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13) koji stupa na snagu dana 23. rujna u 08:59 sati.

Prijave na Poziv ponovno će se zaprimati od 23. rujna 2020. od 09:00 sati.

Napominjemo kako svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv bio obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje nakon najavljenog prekida obustave Poziva, odnosno ponovnog otvaranja Poziva.

Sukladno točki 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 120% ukupno raspoloživog iznosa PDP-a).

Pozivamo Vas da redovno pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju informacije zaprimljene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Posredničkog tijela razine 2, dana 24. rujna 2020. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13).

Obustava stupa na snagu 24. rujna 2020. u 17:00 sati te će biti na snazi do kraja dana 22. prosinca 2020. godine.

Poziv se obustavlja s obzirom na to da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za Prijavitelje predmetnog Poziva (točka 5.5.) predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

 

VAŽNO! DONESENA 6. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 25. rujna 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je šestu Odluku o financiranju za 49 projekata ukupne vrijednosti 56,9 mil HRK u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE .

 

VAŽNO! DONESENA ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 1. listopada 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju od 25. rujna 2020. godine, odnosno šeste Odluke o financiranju, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE .

 

VAŽNO! DONESENA ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 4. studenoga 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju od 25. rujna 2020. godine, odnosno drugu izmjenu šeste Odluke o financiranju, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE .

 

VAŽNO! DONESENA 7. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 2. prosinca 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je sedmu Odluku o financiranju za 84 projekta ukupne vrijednosti 127,4 mil HRK u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE .

 

VAŽNO! OBAVIJEST O POVEĆANJU ALOKACIJE I IZMJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Dana 22. prosinca 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje obavijest da je, slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, odlučilo o povećanju dostupnih financijskih sredstava za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13), čime ukupna financijska alokacija za predmetni Poziv iznosi 736.000.000,00 HRK.

Predmetnim povećanjem dostupnih financijskih sredstava izravno će se utjecati na zapošljavanje pripadnica ciljane skupine – nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i/ili nemoćnih osoba. U okviru ovog Poziva, ženama se osigurava i dodatno obrazovanje i to za zanimanja koja su deficitarna u njihovoj lokalnoj zajednici, koje će im, po završetku rada na projektu, omogućiti veću zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

Slijedom navedenoga, dana 22. prosinca 2020. godine izmijenjena je natječajna dokumentacija te ju možete pronaći pod dokumentacijom Poziva. Posebno ističemo da je, između ostalog, izmijenjen rok za podnošenje projektnih prijedloga, odnosno isti se produljuje do 31. svibnja 2021. godine, te će projektne prijedloge biti moguće podnositi od 11. siječnja 2021. godine od 9:00 sati.

 

VAŽNO! OBAVIJEST O PREKIDU OBUSTAVE POZIVA

Dana 22. prosinca 2020. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje prekid obustave za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13)

Sukladno izmjenama natječajne dokumentacije objavljenima 22. prosinca 2020. godine, prijave na Poziv ponovno će se zaprimati od 11. siječnja 2021. godine od 9:00 sati.

Sukladno točki 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 120% ukupno raspoloživog iznosa PDP-a.

Pozivamo Vas da redovno pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! Dana 4.1.2021. objavljen je dvanaesti dio Pitanja i odgovora pristiglih od 22.12.2020. do 3.1.2021. godine.

 

VAŽNO! Dana 8.1.2021. objavljen je trinaesti dio Pitanja i odgovora pristiglih od 4.1. do 7.1.2021. godine.

 

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju informacije zaprimljene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Posredničkog tijela razine 2, dana 13. siječnja 2021. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13).

Obustava stupa na snagu 13. siječnja 2021. u 18:00 sati te će biti na snazi do kraja dana 13. travnja 2021. godine.

Poziv se obustavlja s obzirom na to da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za Prijavitelje predmetnog Poziva (točka 5.5.) predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

 

VAŽNO! DONESENA 8. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 28. siječnja 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je osmu Odluku o financiranju za 27 projekata ukupne vrijednosti 59.482.366,25 kn u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

 

VAŽNO! Obavijest o produženju obustave Poziva

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 13. travnja 2021. godine objavljuje obavijest o produženju obustave Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13).

Obustava će biti na snazi do kraja dana 31. svibnja 2021. godine, koji je ujedno rok za podnošenje projektnih prijedloga sukladno točki 5.2 Uputa za prijavitelje.

Obavijest o tijeku postupka dodjele nakon navedenog datuma bit će pravovremeno objavljena.

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, sukladno točki 5.5. Obustava, (ranije) zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, produžuje se obustava zaprimanja projektnih prijedloga kako je gore navedeno.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

 

VAŽNO! DONESENA 9. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 19. travnja 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je devetu Odluku o financiranju za 35 projekata ukupne vrijednosti 71.723.698,11 kn u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

 

VAŽNO! DONESENA 10. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 3. svibnja 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je desetu Odluku o financiranju za 46 projekata ukupne vrijednosti  75.724.225,37 kn u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

 

VAŽNO! 31.5.2021. Obavijest o zatvaranju Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, istekom trenutne obustave Poziva koja je na snazi do kraja dana 31. svibnja 2021. godine, objavljuje zatvaranje otvorenog trajnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13).

Zatvaranje Poziva objavljuje se zbog isteka roka prijave na Poziv sukladno točki 5.2 Uputa za prijavitelje te uzimajući u obzir informacije o ukupnom broju i iznosu zaprimljenih projektnih prijedloga, koji premašuju ukupno raspoloživi iznos Poziva.

Sve relevantne informacije pravovremeno će se objavljivati na mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda (http://www.esf.hr) i Europskih strukturnih i investicijskih fondova (http://www.strukturnifondovi.hr).

 

VAŽNO! DONESENA 11. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 9. lipnja 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je jedanaestu Odluku o financiranju za 2 projekta ukupne vrijednosti 1.821.787,50 kn u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 Odluka o financiranju dostupna je za preuzimanje OVDJE.

 


Dokumenti