Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip poziva: Otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 23. prosinca 2020. do 11. veljače 2021.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Područje: Socijalno uključivanje

Prijavitelji:

Skupina aktivnosti A:

narodne knjižnice:

  • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
  • udruga koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
  • ustanova koja samostalno obavlja knjižničnu djelatnost ili koja u svom sastavu ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu)

Skupina aktivnosti B

  • umjetnička organizacija
  • udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti
  • ustanova u kulturi
  • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Sažetak:
Poziv „Čitanjem do uključivog društva“, usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina (djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene, osoba s invaliditetom te pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina) kroz razvoj čitalačke pismenosti. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Provedbom Poziva doprinijet će se ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja za razdoblje od 2017. – 2022.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj operacije:    Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 41.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 4.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Informativne radionice: Ministarstvo kulture i medija organizirat će online informativne radionice za potencijalne prijavitelje i partnere putem aplikacije Microsoft Teams.

Online informativna radionica za Skupinu aktivnosti A održat će se 19. siječnja 2021. od 10 do 12 sati, a online informativna radionica za Skupinu aktivnosti B održat će se 19. siječnja 2021. od 13 do 15 sati.

Svrha je online informativnih radionica detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/ partnere o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata. Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf-prijava@min-kulture.hr. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 14. siječnja 2021. odnosno do popunjenosti kapaciteta i to prema redoslijedu zaprimanja.

Prihvatljivi sudionici će putem elektroničke pošte zaprimiti potvrdu o prihvaćanju prijave te uputu o načinu prisustvovanja i sudjelovanja na online informativnoj radionici.

Pitanja i odgovori:

Pitanja isključivo vezana uz objavljenu dokumentaciju Poziva prihvatljivi prijavitelji i partneri mogu poslati elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu elektroničke pošte esf@min-kulture.hr. Pod predmet elektroničke pošte obavezno navesti referentni broj i naziv Poziva. Zaprimljena pitanja prihvatljivih prijavitelja i partnera se s odgovorima objavljuju u dijelu ‘Pitanja i odgovori’ na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i stranici ESF-a najkasnije sedam radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Ministarstvo kulture i medija nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku, uključujući i pitanja pristigla u vrijeme obustave ili nakon zatvaranja Poziva, niti odgovarati na pitanja fizičkih ili pravnih osoba koji nisu prihvatljiv prijavitelj ili partner na ovaj Poziv. Također, Ministarstvo kulture i medija nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti i sl.

VAŽNO! RANIJE ZATVARANJE POZIVA ZA SKUPINU AKTIVNOSTI B

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 28. siječnja 2021. godine objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva UP.02.1.1.15 „Čitanjem do uključivog društva“ – skupina aktivnosti B.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi u okviru skupine aktivnosti B, iznosima dosežu 300 % ukupno raspoloživih sredstava, Ministarstvo kulture i medija, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, ranije zatvaranje Poziva i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva. Poziv se zatvara 28. siječnja 2021. u 10:00 sati, a projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele. Ova obavijest odnosi se samo na skupinu aktivnosti B, odnosno prijavitelji mogu i nadalje podnositi projektne prijedloge u skupini aktivnosti A.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

VAŽNO! RANIJE ZATVARANJE POZIVA UP.02.1.1.15 „ČITANJEM DO UKLJUČIVOG DRUŠTVA“

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 11. veljače 2021. godine objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva UP.02.1.1.15 „Čitanjem do uključivog društva“.

Nakon što je od dana 28. siječnja 2021. godine Poziv bio zatvoren za skupinu aktivnosti B, a budući da zaprimljeni projektni prijedlozi u okviru skupine aktivnosti A, iznosima također dosežu 300 % ukupno raspoloživih sredstava, Ministarstvo kulture i medija, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, ranije zatvaranje Poziva i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva. Poziv se zatvara 11. veljače 2021. u 10:00 sati, a projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele.

VAŽNO!

Dana 30. kolovoza 2021. godine Ministarstvo kulture i medija objavilo je dokument Odluka o financiranju za skupinu aktivnosti A. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO!

Dana 20. lipnja 2022. godine Ministarstvo kulture i medija objavilo je dokument Odluka o financiranju za skupinu aktivnosti B. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

 

VAŽNO! Obavijest o izmjeni krajnjeg roka trajanja razdoblja prihvatljivosti izdataka za skupinu aktivnosti A

Temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 25. lipnja 2021., produljeno je maksimalno trajanje razdoblja prihvatljivosti izdataka za projekte u skupini aktivnosti A najduže do 31. prosinca 2023. Isto je propisano derogacijom Posebnih uvjeta Ugovora:

Posebni uvjeti Ugovora – skupina aktivnosti A (Prilog 2), fusnota 4:

Razdoblje prihvatljivosti izdataka započinje s najranijim mogućim datumom i završava sa zadnjim datumom na koji izdatak može nastati, a da se pritom smatra prihvatljivim za dodjelu doprinosa iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU, a stoga i za dodjelu doprinosa nacionalnog sufinanciranja te za uključivanje u Izjavu o izdacima koju podnosi TO, pod uvjetom da je sukladan s odredbama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, broj 149/2014, 14/16, 74/16), relevantnim Operativnim programom i relevantnim Pozivom na dostavu prijedloga. Razdoblje prihvatljivosti izdataka u svakom slučaju mora biti unutar sljedećeg vremenskog okvira: 01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2023.

VAŽNO! Obavijest o izmjeni krajnjeg roka trajanja razdoblja prihvatljivosti izdataka za skupinu aktivnosti B

Temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 12. srpnja 2022., produljeno je maksimalno trajanje razdoblja prihvatljivosti izdataka za projekte u skupini aktivnosti B najduže do 30. rujna 2023. Isto je propisano derogacijom Posebnih uvjeta Ugovora:

Posebni uvjeti Ugovora – skupina aktivnosti B (Prilog 3), fusnota 4:

Razdoblje prihvatljivosti izdataka započinje s najranijim mogućim datumom i završava sa zadnjim datumom na koji izdatak može nastati, a da se pritom smatra prihvatljivim za dodjelu doprinosa iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU, a stoga i za dodjelu doprinosa nacionalnog sufinanciranja te za uključivanje u Izjavu o izdacima koju podnosi TO, pod uvjetom da je sukladan s odredbama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, broj 149/2014, 14/16, 74/16), relevantnim Operativnim programom i relevantnim Pozivom na dostavu prijedloga. Razdoblje prihvatljivosti izdataka u svakom slučaju mora biti unutar sljedećeg vremenskog okvira: 01. siječnja 2014. do 30. rujna 2023.


Dokumenti