IPA

Instrument pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession assistance) instrument je pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013. koji zamjenjuje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.

Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.

Republika Hrvatska korisnica je IPA programa i to od 2007. godine do trenutka stupanja u članstvo EU. Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH zadužen je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske Unije, a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija.

Ovaj jedinstveni pretpristupni instrument za pomoć u pretpristupnom razdoblju razlikuje dvije skupine zemalja:

  • Države sa statusom potencijalnog kandidata za članstvo u Uniji (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija)
  • Države sa statusom kandidata za članstvo u Europskoj uniji (Hrvatska, Makedonija, Turska)

U slučaju država kandidatkinja za članstvo, Europska Unija uz navedene oblike potpore osigurava i sredstva koja financiraju projekte potpunog usklađivanja nacionalnih zakona s pravnom stečevinom Unije, pune primjene usklađenog zakonodavstva, kao i pripreme korisnica programa za provođenje kohezijske i poljoprivredne politike Unije.

IPA IV – razvoj ljudskih potencijala

Program IPA komponenta IV podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalnog uključivanja, a kao preteča Europskog socijalnog fonda (engl. European Social Fund) financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje.

Konačni cilj IV. komponente IPA-e je pripremiti Republiku Hrvatsku za zadovoljavajuću razinu apsorpcije sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Kroz IV. komponentu IPA-e, za ESF se ne pripremaju samo državne i javne institucije, već i široki krug potencijalnih korisnika sredstava poput lokalne i područne samouprave, organizacija civilnog društva, socijalnih partnera i drugih.

Europska komisija namijenila je Republici Hrvatskoj 82 milijuna eura za provedbu IV. komponente IPA-e u razdoblju od 2007. – 2013. godine. Dio sredstava namijenjen je izgradnji institucionalnih kapaciteta u obliku ugovora o uslugama. Kroz dodjele bespovratnh sredstava širok krug korisnika financira projekte iz područja zapošljavajna, obrazovanja i socijalnog uključivanja. U našoj bazi projekata možete pronaći projekte financirane kroz IV. komponentu IPA-e, koji se provode diljem Republike Hrvatske.

Najvažniji dokument kojim se kroz IV. komponentu IPA-e osigurava mogućnost financiranja projekata u području razvoja ljudskih potencijala naziva se Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.

Analiza stanja izrađena tijekom pripreme Operativnog programa ukazuje na potrebu intenzivnog rada sa skupinama pogođenim visokom nezaposlenošću, zatim usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada i promicanje načela cjeloživotnog učenja te na potrebu provedbe posebnih mjera za osobe koje zbog socijalne isključenosti imaju otežan pristup tržištu rada. Radi stvaranja novih i kvalitetniji radnih mjesta, program će se baviti ograničenim brojem prioriteta od ključne važnosti za socijalnu i ekonomsku koheziju te razvojem civilnog društva.

S obzirom na razmjerno nisku razinu pomoći koja je dostupna u okviru ove komponente, Operativni će se program usredotočiti na ograničen broj prioriteta i pratećih mjera s ugrađenom sposobnošću za daljnju razradu i razvoj u okviru budućega Europskog socijalnog fonda, u kojem će biti dostupna značajnija financijska sredstva.

Operativni program za razvoj ljudskih potencijala sastoji se od sljedećih prioritetnih osi i mjera:

Mjera 1.1. Potpora u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike na tržištu rada

Mjera 1.2. Potpora učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje

Mjera 2.1. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa zapošljavanju

Mjera 2.2. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa obrazovanju

Mjera 2.3. Razvoj socijalnih usluga za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja

Mjera 3.1. Daljnji razvoj hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Mjera 3.2. Jačanje sustava obrazovanja odraslih

Mjera 3.3. Jačanje institucija odgovornih za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te nnjhovih partnera

Mjera 4.1. Priprema projekata

Mjera 4.2. Upravljanje Operativnim programom

Mjera 5.1. Promicanje socijalnog dijaloga

Mjera 5.2. Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj