Evaluacijske aktivnosti

U ožujku 2012. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Evaluacijsku strategiju za europske strukturne instrumente u svrhu prijelaza Republike Hrvatske s Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III. i IV.) prema strukturnim instrumentima.
Između ostalog, Strategija definira prioritete koje je nužno ostvariti radi uspostave kvalitetnog sustava evaluacije u Republici Hrvatskoj. U tu svrhu sredinom 2012. godine u tijelima zaduženim za upravljanje i provedbu operativnih programa za europske strukturne instrumente imenovane su osobe zadužene za poslove evaluacije. Također, u listopadu 2012. godine osnovana je i međuresorna Evaluacijska radna skupina kao glavni forum za koordinaciju i raspravu o pitanjima evaluacije strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.
Strategija vrednovanja provedbe europskih strukturnih i investicijskih fondova financijske perspektive 2014.-2020. u Republici Hrvatskoj usvojena je odlukom ministrice regionalnoga razvoja i fondova EU 24. travnja 2018. godine.

Evaluacija je procjena vrijednosti (najčešće) javne intervencije u odnosu na kriterije i eksplicitne standarde. Procjena se obično odnosi na potrebe koje treba ispuniti intervencijom i na učinke koje će intervencija proizvesti. Temelji se na podacima koji se posebno prikupljaju i tumače kako bi potkrijepili procjenu.

Podjela evaluacija prema razdoblju provođenja operativnog programa:

 • Ex-ante evaluacija (prethodna):
  provodi se na početku programskog ciklusa, za što je odgovorna država članica, prije no što se završi i usuglasi postupak programiranja.
 • Evaluacija tijekom programskog razdoblja (interim):
  provodi se tijekom provedbe operativnog programa, pri čemu Upravljačko tijelo provodi evaluacije kako bi se procijenila učinkovitost, djelotvornost i relevantnost OPULJP-a.
 • Ex-post (završna):
  obuhvaća cjelokupno programsko razdoblje i provodi se nakon završetka provedbe OPULJP, kako bi se konsolidirala i procijenila njegova djelotvornost, učinkovitost i doprinos ostvarenju ciljeva Europe 2020. Strategije unije za pametan, održiv i uključiv rast. Ex-post evaluaciju provodi Komisija ili Upravljačko tijelo u uskoj suradnji s Komisijom i kao takva se mora završiti zaključno do 31. prosinca 2024.

Uz navedene vrste evaluacija podijeljene prema evaluacijskom ciklusu također postoji i podjela evaluacija prema sadržaju:

 • Evaluacija procesa – ocjenjuje se provedba te djelomice učinkovitost i djelotvornost. Ovim se tipom evaluacije razmatra kako se provodi i upravlja OP-om.
 • Evaluacija učinka (impact evaluation) – ocjenjuje učinak, djelotvornost i učinkovitost. Vrsta evaluacije koja se obvezno provodi za razdoblje 2014.-2020. i kojom se pokušava odgovoriti na ključna pitanja je li intervencija uspjela, te ako da, u kojoj mjeri, zašto i kako je uspjela:
  Evaluacija utemeljena na teoriji (theory based evaluation)
  Usmjerena je uglavnom na pitanja zašto i kako je intervencija uspjela.
  Protučinjenična evaluacija (counterfactual evaluation)
  Usmjerena je na obujam ishoda koje intervencija proizvodi, kao i na presudno pitanje koliki je utjecaj same intervencije, a ne drugih čimbenika, na ishod.

Glavni kriteriji evaluacije koji se primjenjuju u evaluacijama programa financiranim iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU ili s drugim javno financiranim programima usmjerenim na socio-ekonomski razvoj su:

 • Relevantnost (relevance)
 • Korisnost (utility)
 • Učinkovitost (effectiveness)
 • Djelotvornost (efficiency)
 • Održivost (sustainability)

Evaluacijski plan OPRLJP 2007. – 2013.

Evaluacijski plan Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. odražava odgođenu pripremu za strukturne fondove u Hrvatskoj nakon odgode pristupanja EU-u. Tijekom pregovora o pristupanju, razdoblje financiranja iz strukturnih fondova skraćeno je s isprva očekivanog dvogodišnjeg razdoblja (2012.-2013.) na posljednjih šest mjeseci 2013. godine. Zbog kratkog razdoblja koje je preostalo za korištenje strukturnih fondova u programskom razdoblju 2007. – 2013., donesena je pragmatična odluka da se nastave podupirati uglavnom isti prioriteti u ljudskim potencijalima, sukladno IPA-i.

Evaluacijski plan za Operativni program ‘Razvoj ljudskih potencijala’ 2007. – 2013.’” sastavljen je na preporuke iz Uredbe Europskog vijeća (EZ-a) 1083/2006 te prema smjernicama iz radnog dokumenta (RD) br. 5 Europske komisije “Novo programsko razdoblje 2007.-2013. – Indikativne smjernice o metodama evaluacije: evaluacija tijekom programskog razdoblja”, objavljen u travnju 2007.

Evaluacijski plan odobren je u kolovozu 2013. godine od strane Nadzornog odbora predmetnog programa.

Evaluacijska upravljačka skupina OPRLJP-a

Kako bi se povećala nezavisnost i kvaliteta evaluacija, Upravljačko tijelo OPRLJP-a odlučilo je osnovati Evaluacijsku upravljačku skupinu slijedeći preporuke u skladu sa smjernicama Europske komisije .
Upravljačka skupina upravlja evaluacijom i vodi je. Ona pruža podršku evaluatorima i daje im povratne informacije, u dijalogu je s njima tijekom evaluacija i time je sposobnija koristiti rezultate.
Za programsko razdoblje 2007.-2013. Upravljačko tijelo odabralo je jednu upravljačku skupinu koja će predsjedati svim evaluacijskim aktivnostima koji se tiču operativnog programa.
Kako bi se osiguralo pravovremeno i učinkovito funkcioniranje upravljačke skupine, Upravljačko tijelo odabralo je sustav članstva s dvije razine:

 • Stalni članovi Evaluacijske upravljačke skupine su uključeni u čitavi postupak evaluacije i imaju ulogu “vođenja postupka evaluacije”.
 • Članovi proširenog sastava bit će uključeni u pojedine faze postupka evaluacije. Predstavljaju stajališta i interese dionika povezanih s posebnim područjem analize evaluacije. Članove proširenog sastava Evaluacijske upravljačke skupine čine osnovni dionici OP-a općenito.

Sastav Evaluacijske upravljačke skupine OPRLJP


Evaluacije u razdoblju 2007. – 2013.

1. Evaluacija prethodne IPA pomoći (razdoblje provedbe: srpanj 2014. – srpanj 2015.)
Izvršni sažetak
Završno izvješće
2. Vanjska evaluacija mjera aktivnih politika tržišta rada (razdoblje provedbe: veljača 2015. – veljača 2016.)
Sumarno evaluacijsko izvješće

Evaluacijski plan OPULJP 2014. – 2020.

Evaluacijski plan Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  je ključni dokument za definiranje okvira provedbe obveznih i strateških evaluacija koje imaju za cilj ocjenu djelotvornosti, učinkovitosti i učinka Operativnog programa. Plan izrađuje Upravljačko tijelo OPULJP-a u suradnji s ostalim tijelima Sustava upravljanja i kontrole, te uz potporu Evaluacijske upravljačke skupine za 2014. – 2020. Plan odobrava Odbor za praćenje OPULJP-a sukladno članku 110., stavku 2.c Uredbe (EU) 1303/2014.

Evaluacijski plan odobren je u prosincu 2015. godine od strane Odbora za praćenje predmetnog programa.

Na 5. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održanoj 13. prosinca 2016. godine u Zagrebu, usvojene su izmjene Evaluacijskog plana predmetnog programa te je ažurirana verzija dostupna u okviru rubrike Važni dokumenti na sljedećoj poveznici: Evaluacijski plan Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Na 10. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održanoj 6. prosinca 2018. godine u Svetom Martinu na Muri, usvojene su izmjene Evaluacijskog plana predmetnog programa te je ažurirana verzija dostupna u okviru rubrike Važni dokumenti na sljedećoj poveznici: Evaluacijski plan Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Na 12. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održanoj 20. prosinca 2019. godine u Zagrebu, usvojene su izmjene Evaluacijskog plana Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Navedeni dokument možete pronaći u okviru rubrike Važni dokumenti na sljedećoj poveznici: Evaluacijski plan Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Na 14. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održanoj 9. prosinca 2020. godine putem online platforme, usvojene su izmjene Evaluacijskog plana Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Navedeni dokument možete pronaći na sljedećoj poveznici: Evaluacijski plan Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Evaluacijska upravljačka skupina OPULJP-a

Važnu ulogu u pravovremenom planiranju, pripremi, provedbi i praćenju evaluacija u okviru Evaluacijskog plana ima Evaluacijska upravljačka skupina Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020 koja predstavlja forum za:

 • Povezivanje i razmjenu evaluacijskih iskustava i informacija.
 • Stjecanje novih znanja o evaluaciji, njezinoj svrsi kao i tehničkim i metodološkim aspektima provođenja evaluacija.
 • Raspravu o evaluacijama, rezultatima te provedbi evaluacije.
 • Raspravu o preporukama provedenih evaluacija i slično.
 • Poticanje regionalne i međunarodne suradnje u području evaluacija.
 • Osnaživanje evaluacijskih kapaciteta u pojedinim institucijama.

Sastav Evaluacijske upravljačke skupine OPULJP

Bilješka s prvog sastanka Evaluacijske upravljačke skupine OPULJP-a


Evaluacije u razdoblju 2014. – 2020.

1. Evaluacija Inicijative za zapošljavanje mladih za 2015. godinu (razdoblje provedbe: studeni 2015. – prosinac 2015.)

Završno izvješće

2. Istraživanje napretka mjerenog dugoročnijim pokazateljima rezultata sa zadanim ciljnim vrijednostima Inicijative za zapošljavanje mladih i Europskog socijalnog fonda

Završno izvješće

3. Evaluacija sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava europskog socijalnog fonda tijekom provedbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Završno izvješće

4. Istraživanje napretka mjerenog dugoročnim pokazateljima rezultata sa zadanim ciljnim vrijednostima IZM-a i ESF-a za 2017. godinu

Završno izvješće

 1. Evaluacija Inicijative za zapošljavanje mladih u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za 2018. godinu

Završno izvješće

6. Evaluacija napretka mjerena pokazateljima dugoročnijih rezultata za ESF i IZM za referentnu populaciju

Završno izvješće

7. Evaluacija napretka mjerena pokazateljima dugoročnijih rezultata za IZM za 2019. godinu

Završno izvješće

Zakonodavni okvir

Evaluacijski plan izrađen je u skladu s:

1. zakonodavnim okvirom EU:

 • Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. (SL L 347, 20. 12. 2013.);
 • Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.);
 • Uredba (EU) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012;

2. nacionalnim zakonodavnim okvirom:

 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 (NN 92/2014); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i razvoj“ (NN 107/2014, 23/2015, 129/2015, 15/2017, 18/2017 – ispravak);

3. preporukama Europske komisije:

 • Smjernice za izradu Evaluacijskih planova (EK, veljača 2015.).

Evaluacije Europske komisije

Evaluacija Tematskog cilja 8

Provedena je evaluacija Tematskog cilja 8 (TC 8) Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage, usmjerena na procjenu doprinosa Europskog socijalnog fonda (ESF) zapošljavanju i mobilnosti radne snage. Ista je provedena na razini svih država članica u razdoblju od 2014. do 2018. godine.

Sumarno izvješće ove evaluacije dostupno je na sljedećoj poveznici. U nastavku su dostupni i informativni letci (factsheets) za RH na hrvatskom  i engleskom  jeziku.

Evaluacija ESF potpore zapošljavanju mladih

Uz evaluaciju Tematskog cilja 8, koja se odnosi na procjenu doprinosa Europskog socijalnog fonda (ESF) zapošljavanju i mobilnosti radne snage, provedena je zasebna evaluacija potpore pružene u okviru ESF-a u području zapošljavanja mladih. Konkretno, vrednovala se potpora pruženu kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) i ESF tijekom razdoblja 2014-2018.

Sumarno izvješće koje se odnosi na sve države članice dostupno je na sljedećoj poveznici , a u nastavku se mogu pronaći i informativni letci (factsheets) za RH na hrvatskom  i engleskom  jeziku.

Evaluacija Tematskog cilja 11

Provedena je evaluacija Tematskog cilja 11 (TC 11) Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave pod nazivom Procjena napretka ESF potpore javnoj upravi (Progress Assessment of the ESF Support to Public Administration – PAPA).

U Bruxellesu (Kraljevina Belgija) 4. veljače 2020. godine u organizaciji Europske komisije, Uprave za tržište rada, socijalna pitanja i uključenost (EK, DG EMPL) održana je završna konferencija u sklopu projekta „Procjena napretka potpore Europskog socijalnog fonda (ESF) javnoj upravi“, u izvorniku „Progress Assessment of the ESF Support to Public Adminstration“ (skraćeno PAPA). Ovu je studiju koncem 2018. godine ugovorila EK, DG EMPL s ciljem ocjene uloge ESF-a u reformi javne uprave i pravosuđa, te jačanja upravnih kapaciteta. Istu je tijekom 2019. godine proveo PPMI (Institut za menadžment i političke znanosti, Litva) u suradnji s brojnim nacionalnim i tematskim stručnjacima, a završna konferencija poslužila je kao mjesto predstavljanja ključnih nalaza i rezultata studije. Izvješće s održane konferencije dostupno je na poveznici.

Od 30 projekata obuhvaćenih u okviru ove studije na razini država članica, analiziran je jedan projekt iz Republike Hrvatske pod nazivom „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“ – u nastavku su dostupne studija slučaja i factsheet“.

Sumarno izvješće ove evaluacije dostupno je na sljedećoj poveznici.

Objavljen je radni dokument službi (SWD) Europske komisije koji se odnosi na ESF potporu pruženu u okviru tematskih ciljeva 8, 9 i 10

Europska Komisija objavila je radni dokument službi (Staff Working Document-SWD) s objedinjenim glavnim zaključcima, preporukama i naučenim lekcijama provedenih evaluacija koje se odnose na potporu ESF-u u okviru tematskih ciljeva:

 • 8 – Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage;
 • 9 – Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva i diskriminacije;
 • 10 – Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje;

u razdoblju od 2014. do 2018. godine.

Dokument možete pronaći na sljedećoj poveznici, a dostupan je i kratki sažetak dokumenta na tri stranice (poveznica).

Unatoč značajnim razlikama u provedbi ESF-a u državama članicama, iz provedenih evaluacija razvidno je kako su intervencije u sklopu ESF-a imale značajan dugotrajni učinak na institucije, procese i politike te tako izmijenila živote mnogih širom EU. Dodana vrijednost ESF-a odnosi se i na potporu razvoju inovativnih ideja i provedbi strukturalnih reformi.

Zaključci, preporuke i naučene lekcije provedenih evaluacija, zajedno s popratnom dokumentacijom, objavljeni su na službenim stranicama Europske komisije – DG EMPL (ovdje) te na službenoj stranici ESF-a (ovdje).

1. Ex-ante evaluacija OP FEAD za razdoblje 2014.-2020.

Završno izvješće objavljeno u rujnu 2014. godine

2. Strukturirana anketa o krajnjim primateljima pomoći hrane i/ili osnovne materijalne pomoći u okviru OP FEAD za 2017. godinu.

Završno izvješće

3. Europska komisija je provela evaluaciju tijekom provedbe programa (mid-term) za OP FEAD za period od 2014. do 2017. godine.

Najvažniji zaključci provedene evaluacije dostupni su ovdje.


Dokumenti