Uputa za prijavitelje i korisnike Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – O provedbi horizontalnih načela

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.“ predviđa provedbu aktivnosti kojima se promiču jednake mogućnosti i suzbijanje diskriminacije odnosno stavljanja u nepovoljniji položaj na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Promicanje jednakih mogućnosti provodi se tijekom pripreme, izrade i provedbe Operativnog programa, a posebno u pogledu pristupa financiranju, uzimajući u obzir potrebe različitih ciljnih skupina u riziku od diskriminacije, osobito zahtjeve s ciljem osiguranja pristupa osobama s invaliditetom. Jednake mogućnosti i nediskriminacija su temeljna načela OPULJP-a. Stoga u svim aktivnostima/operacijama treba biti pokazana jasna i izravna veza s tim načelima.

Svrha izrade Uputa o provedbi horizontalnih načela je pomoći prijaviteljima koji pripremaju projekte prilikom utvrđivanja primjenjivih zahtjeva u dijelu promicanja održivog razvoja, ravnopravnosti muškaraca i žena, jednakih mogućnosti (posebice pristupačnosti za osobe s invaliditetom) i nediskriminacije, koje treba uzeti u obzir prilikom pripreme i provedbe projekata.

Više možete vidjeti ovdje: Odluka, Uputa.