Najava Poziva Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva

Područje: socijalno uključivanje

Prihvatljivi prijavitelji:

Komponenta 1:

  • udruga koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno čl. 13 Zakona o udrugama, NN 74/14 i NN 70/17) ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu. Za provjeru djelovanja udruge uzimat će se u obzir zadnja verzija statuta odobrena od nadležnog ureda državne uprave, odnosno definirana područja djelovanja ili djelatnosti u Registru udruga Republike Hrvatske
  • zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama, NN 36/95, 64/01) ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
  • ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S)
  •  

Komponenta 2:

  • pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu

Sažetak: Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Naglasak u prevenciji će biti na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva Hrvatske, stoga će se aktivnosti u okviru ovoga Poziva, kroz edukativne aktivnosti, okrugle stolove, izradu promotivnih materijala i sl., usmjeriti na prevenciju kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti.  Nadalje, s obzirom na trenutno stanje nedostatka programa izobrazbe (treninga, seminara i sl.) za zdravstvene radnike/djelatnike ili suradnike, kao i potrebu za edukacijama u području promocije zdravlja i prevencije bolesti, potrebno je usmjeriti se i na programe i projekte koji uključuju edukacije zdravstvenih radnika/djelatnika ili suradnika koje su zamišljene prema modelu „edukacija edukatora“ u svrhu osiguravanja njihove održivosti ubuduće.

Opći cilj operacije: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi operacije:

  • Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti
  • Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti

Ciljne skupine:

  • Pružatelji usluga iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti (organizacije civilnog društva, javne ustanove i institucije u zdravstvenom sektoru i jedinice lokalne i regionalne samouprave)
  • Zdravstveni djelatnici i zaposlenici zdravstvenih ustanova

Ukupna alokacija: za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 27.000.000,00 HRK

Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 1 iznosi 10.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 2 iznosi 17.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 500.000,00 HRK, dok je najviši iznos 1.000.000,00 HRK, uz intenzitet potpore od 100%.

Sufinanciranje projekata: nije zatraženo.