Reagiranje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Upravljačkog tijela za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. na Izjavu za javnost Centra za mirovne studije

Izjava za javnost objavljena je 10. svibnja 2017. godine na Internet stranicama Centra za mirovne studije. 

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Slijedom navedenog, isti sadrži indikativni popis Poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je kao takav podložan izmjenama i dopunama kako je i navedeno na internetskoj stranici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Godišnji plan objave Poziva koji će biti financirani iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. i koji je objavljen 05. 05. 2017. godine ažuriran  je sukladno dinamici poslovnih procesa i kapacitetima Tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata, ali i realnim mogućnostima potencijalnih prijavitelja za pravovremenu prijavu na velik broj natječaja objavljenih u isto vrijeme.

Slijedom navedenog, a u dogovoru s tijelima koji su u sustavu Europskog socijalnog fonda, izvršene su korekcije u odnosu na prvobitno objavljeni plan. Navedena revizija Godišnjeg plana ne utječe negativno na povlačenje sredstava iz Eurospkog socijalnog fonda. Naime, dok je u prethodno objavljenom Godišnjem planu objave  bilo planirano ugovaranje za 2017. godinu  u iznosu od 953.000.000,00 kn, revidiranim Godišnjim planom je previđeno ugovaranje u iznosu od 1.067.000.000,00 kn, dakle, povećanje.

Napominjemo kako se:

  • u pravilu radi o pomicanju rokova za jedan kvartal, a ugovaranje i financijska sredstva za te natječaje su i prvobitno planirana za 2018. godinu
  • tri natječaja koja se navode u priopćenju su i dalje na listi ključnih projekata namijenjenih jačanju kapaciteta OCD-a. Međutim, u dogovoru sa sektorski nadležnim tijelima, njihova je objava pomaknuta sa kraja 2017. godine na I. kvartal 2018. Navedeno ni na koji način ne utječe na realizaciju natječaja budući da su ugovaranje i financijska sredstva i prema prethodnom planu za ove 3 operacije bila predviđena za 2018. godinu
  • vezano za Prioritetnu os 4 – Dobro upravljanje – u 2017. godini planirano je ugovaranje 70 milijuna kuna namijenjenih jačanju organizacija civilnog društva (u iznos su uključeni i pozivi objavljeni u 2016. godini)

Od početka godine do danas, objavljeno je pet Poziva na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 332.539.000,00 kn i u svima su organizacije civilnog društva prihvatljivi prijavitelji i/ili partneri.

Za 2017. godinu je ukupno planirana objava 34 Poziva na dostavu projektnih prijedloga, organizacije civilnoga društva bit će prihvatljivi prijavitelji u ukupno 27 natječaja, u ukupnom iznosu od 1.208.330.845,00 kn, konkretno:

  • Prioritetna os 1 – Zapošljavanje od ukupno planirana 3 natječaja u iznosu od 454.600.000,00 kn te su organizacije civilnog društva prihvatljivi prijavitelji/partneri u svim natječajima.
  • Prioritetna os 2 – Socijalna uključenost od ukupno planiranih 17 natječaja, organizacije civilnog društva prihvatljivi su prijavitelji/partneri u 15 natječaja u ukupnoj vrijednosti 499.890.845,00 kn
  • Prioritetna os 3 – obrazovanje i cjeloživotno učenje od ukupno planiranih 8 natječaja organizacije civilnog društva prihvatljivi su prijavitelji/partneri u 4 natječaja u ukupnoj vrijednosti 112.800.000,00 kn
  • Prioritetna os 4 – Dobro upravljanje planirano je 6 natječaja u vrijednosti od 141.040.000,00 kn te su organizacije civilnog društva prihvatljivi prijavitelji/partneri u svim natječajima.