Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć OPULJP 2014.-2020.

Naziv projekta: MROSP – Tehnička pomoć OPULJP, faza I

Naziv korisnika: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Kratki opis: Upravljanje i provedba Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (OPULJP) vrši se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. te Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. Prema Uredbi funkciju Upravljačkog tijela OPULJP-a vrši Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. OPULJP se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) osnovni cilj kojeg je doprinijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelovanju tijela državne uprave (NN 85/20) došlo je do promjene naziva i djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, odnosno temeljem članka 3, stavka 1, točka 11. ustrojeno je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Spajanjem ministarstava donesena je izmjena i spajanje Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć OP ULJP 2014 – 2020., čime su spojeni iznosi postojećih Obavijesti MRMS i MDOMSP u jedinstvenu Obavijest Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (NN 97/2020) od 27. kolovoza 2020. godine, ustrojena je Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije, koja obavlja poslove Upravljačkog tijela te Uprava za programe i projekte, koja obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1. Također, donesena je Odluka o obavljanju poslova Korisnika bespovratnih sredstava Prioritetne osi 5- Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i Tehničke pomoći Operativnog programa za hranu i /ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. (KLASA: 910-04/16-07/04; URBROJ: 524-06-0201-02/1-20-91) od 1. prosinca 2020. godine, kojom je Glavno tajništvo Ministarstva određeno ustrojstvenom jedinicom zaduženom za obavljanje poslova Korisnika bespovratnih sredstava.

Kroz projekt će se pružiti podrška Upravljačkom tijelu OPULJP sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih s OPULJP. Osim plaća zaposlenih financirati će se i ostali troškovi koji nastaju vezano uz pripremu, praćenje i provedbu OPULJP. To uključuje i troškove putovanja, obrazovnih modula konferencija, režija i sl. Slijedom navedenog, dodatno će se ojačati, educirati i opremiti zaposlenike Operativne strukture da učinkovito izvršavaju i provode sve nužne operativne aktivnosti, u svrhu što bolje iskorištenosti EU sredstava. Budući da su u novom programskom razdoblju 2014.-2020. potrebni dodatni napori u informiranju i uključivanju zainteresiranih dionika, kroz ovaj projekt će se također na neizravan način osigurati bolja komunikacija i koordinacija između svih tijela operativne strukture (kojih je sada znatno više), potencijalnih korisnika bespovratnih sredstava i šire javnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: osigurati učinkovito korištenje dodijeljenih sredstava u skladu sa zadanim ciljevima, relevantnim pravilima i zakonskim okvirima. Kroz projekt će se pružiti podrška Upravljačkom tijelu OPULJP-a i Posredničkom tijelu razine 1 sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih s OPULJP-om, kao i troškova koji nastaju vezano uz pripremu, praćenje i provedbu OPULJP-a (troškovi edukacija, organizacije konferencija, sjednica odbora, najma poslovnog prostora i pripadajućeg udjela režija, nabave potrebne opreme, uredskog materijala i sl.), a u svrhu jačanja kapaciteta akreditiranog Tijela Sustava za upravljanje i kontrolu korištenja ESF-a.

Ukupna vrijednost projekta: 138.575.458,59 kn

EU financiranje (85%): 117.789.139,80 kn

Razdoblje provedbe projekta: 2016. – 31.12.2023. godine

Kontakt osoba: Ana Vukas, ovlaštena za obavljanje poslova glavne tajnice Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

www.esf.hr