Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć

Naziv projekta: MRMS – Tehnička pomoć OPULJP, faza I

Naziv korisnika: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Kratki opis: Upravljanje i provedba Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (OPULJP) vrši se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. te Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. Prema Uredbi funkciju Upravljačkog tijela OPULJP-a vrši Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. OPULJP se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) osnovni cilj kojeg je doprinijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.

Kroz projekt će se pružiti podrška Upravljačkom tijelu OPULJP sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih s OPULJP. Osim plaća zaposlenih financirati će se i ostali troškovi koji nastaju vezano uz pripremu, praćenje i provedbu OPULJP. To uključuje i troškove putovanja, obrazovnih modula konferencija, režija i sl. Slijedom navedenog, dodatno će se ojačati, educirati i opremiti zaposlenike Operativne strukture da učinkovito izvršavaju i provode sve nužne operativne aktivnosti, u svrhu što bolje iskorištenosti EU sredstava. Budući da su u novom programskom razdoblju 2014.-2020. potrebni dodatni napori u informiranju i uključivanju zainteresiranih dionika, kroz ovaj projekt će se također na neizravan način osigurati bolja komunikacija i koordinacija između svih tijela operativne strukture (kojih je sada znatno više), potencijalnih korisnika bespovratnih sredstava i šire javnosti. Odlukom ministrice od 15. ožujka 2016. (KLASA: 910-04/16-07/04, URBROJ: 524-06-04-01-02/2-16-2) od 15. ožujka 2016., Glavno tajništvo ministarstva rada i mirovinskoga sustava je imenovano za obavljanje poslova Korisnika bespovratnih sredstava Prioritetne osi 5 Tehnička pomoć je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo ujedno i Korisnik u okviru predmetnog operativnog programa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Osigurati učinkovito korištenje dodijeljenih sredstava u skladu sa zadanim ciljevima, relevantnim pravilima i zakonskim okvirima. Kroz projekt će se pružiti podrška Upravljačkom tijelu OPULJP-a sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih s OPULJP-om, kao i troškova koji nastaju vezano uz pripremu, praćenje i provedbu OPULJP-a (troškovi edukacija, konferencija, odbora, najma poslovnog prostora i pripadajućeg udjela režija, nabave potrebne opreme, uredskog materijala i sl.), a u svrhu jačanja kapaciteta akreditiranog Tijela Sustava za upravljanje i kontrolu korištenja ESF-a.

Ukupna vrijednost projekta: 60.000.000,00 kn

EU financiranje (85%): 51.000.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 2016. – 2020. godina

Kontakt osoba: Sanja Palčić, glavna tajnica Ministarstva, tel. 01 6106835